Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-132/2013, stran 475 DATUM OBJAVE: 18.1.2013

VELJAVNOST: od 18.1.2013 / UPORABA: od 18.1.2013

RS 4-132/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 4/13

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

132. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 21. 12. 2012 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče

 

1. člen

 
S tem sklepom se podrobneje določijo:
 
-
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče,
 
-
območje sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo,
 
-
način pridobitve strokovnih rešitev,
 
-
roki za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče in njegovih posameznih faz,
 
-
državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
 

2. člen

 
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
 
1.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
 
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljevanju: ZUreP-1) v letu 2008 sprejela Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11; v nadaljevanju: PRO).
 
PRO je bil v določenih delih odpravljen z odločbo št. U-I-151/11-21 z dne 5. 7. 2012 Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: odločba US).
 
Zaradi te odprave se v Občini Braslovče nahajajo posamezna območja, navedena v 3. členu tega sklepa, za katera ne velja noben prostorski akt, saj je Občina Braslovče hkrati s sprejemom PRO na podlagi ZUreP-1 sprejela tudi Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: SPRO), ki v 4. členu razveljavlja Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93) in Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99).
 
Za ta območja brez podlage za izdajo gradbenih dovoljenj oziroma za območja brez veljavnih prostorskih aktov je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve PRO, ki bodo določila območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
 
Ob tem se SPRO podaljšuje veljavnost na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljevanju: ZPNačrt), ki določa, da se SPRO, ki je bila uveljavljena na podlagi ZUreP-1, šteje za občinski strateški prostorski načrt po ZPNačrt. Nadalje 54. člen ZPNačrt določa, da je lahko strateški prostorski načrt samostojen prostorski akt.
 
Ker razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma predvidene pobude ne vplivajo na vsebino strateških usmeritve občine in s tem ne spreminjajo vsebine SPRO, se le-ta ne spreminja in dopolnjuje.
 
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma predvidene pobude pa vplivajo na vsebino PRO. Zato Občina Braslovče pristopa k spremembam in dopolnitvam PRO.
 
1.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
 
PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt šteje za občinski prostorski načrt. Spremembe in dopolnitve PRO se izvajajo na podlagi 97. člena ZPNačrt ter podzakonskih predpisov, in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
 

3. člen

 
2. Območje sprememb in dopolnitev PRO, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
 
2.
1. Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja PRO
 
V postopku priprave PRO leta 2008 so bile na PRO pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora. Vsi nosilci so na PRO podali pozitivna mnenja, razen dveh, takratnega Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) in takratnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), ki sta za posamezne pobude podala negativna mnenja.
 
Predmet teh sprememb in dopolnitev PRO so območja (pobude), za katera leta 2008 niso bila v celoti pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, torej takratnega MOP in MKGP.
 
Območja sprememb in dopolnitev PRO so podana v tabeli 1, v kateri je navedeno:
 
-
št. pobude (kot je bila označena v postopku priprave PRO leta 2008),
 
-
list TTN5,
 
-
parcelna št. in k.o.,
 
-
mnenje nosilca (kot je bilo podano v postopku priprave PRO leta 2008; mnenja vseh ostalih nosilcev so bila pozitivna).
 
Tabela 1
 
+----------------------------------+--------------------------+
|Št. pobude (list TTN)       |Mnenje iz leta 2008    |
|parcelna št., k.o.        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|171 (G25-22)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. 235, 236, 237, 767, 90/3 |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Gomilsko           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|143 (G25-22)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. 340/1, 8/2        |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Gomilsko           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|26 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/4          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|27 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/3          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|28 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/5          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|57 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 850, 851/1       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|93 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 849/1, 850       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|252 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. *30, 887/1, 888/1    |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|6 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 1397          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Latkova vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|317 (G26-41)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 926, 925/2, 1355    |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|285 (G25-2)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/102         |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|343 (G25-2)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/319         |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|345/a (G25-2)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. *172, *223, 469/146,  |MKGP - POZITIVNO     |
|469/160, 469/161, 469/163,    |             |
|469/164, 469/165, 469/166,    |             |
|469/167, 469/170, 469/171,    |             |
|469/172, 469/173, 469/174,    |             |
|469/175, 469/176, 469/177,    |             |
|469/219, 469/244, 469/279,    |             |
|469/280, 469/283, 469/284,    |             |
|469/286, 469/287, 469/337,    |             |
|469/341, 469/348, 469/349,    |             |
|469/350, 469/351, 469/356,    |             |
|469/357, 469/358, 469/359,    |             |
|469/364, 469/365         |             |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|345/b (G25-2)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/191, 469/338,    |MKGP - NEGATIVNO     |
|469/360,             |             |
|469/361, 469/362         |             |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|259 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 421           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|82 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 371/1          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|205 (G25-2 in G25-1)       |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 95/117, 95/120, 95/122 |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|300 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 592           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|275 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 564, 565, 566/1, 566/2, |MKGP - NEGATIVNO     |
|566/3, 567, 568, 569, 570, 574/22,|             |
|574/23, 574/24, 574/25, 574/26,  |             |
|574/27, 574/28, 574/29, 574/52,  |             |
|574/53, 574/55, 574/57, 653/1   |             |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|122 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 452/1,452/3       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|165 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 451           |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|169 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 450/1, 450/3      |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|288 (G25-23)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 192/1, 194/1, 195/1,  |MKGP - NEGATIVNO     |
|197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 220/2,|             |
|222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, |             |
|225, 226, 227, 228, 229, 230,   |             |
|231/2, 232/2, 233/1, 234/2, 235/2,|             |
|236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240, |             |
|247, 248, 249, 398, 399, 400, 401,|             |
|402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, |             |
|407, 408, 409/2, 411, 412/2,   |             |
|413/2, 414/2, 415/2, 417, 418/2, |             |
|419/2, 420/3, 420/4, 423/2    |             |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|214 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 22,52/24,52/25     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|134 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 52/21,52/22       |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|302 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 295/1          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|272 (G25-11 in G25-12)      |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. *89, *93, *94, 13/1,  |MKGP - NEGATIVNO     |
|13/2, 14/1, 14/2, 1440/2, 15/1,  |             |
|15/10, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5,  |             |
|15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 663/2,  |             |
|805/1, 805/10, 508/12, 805/12,  |             |
|805/7, 805/8, 805/9, 806, 807,  |             |
|808, 809, 810, 811/1, 811/2,   |             |
|812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2,|             |
|813/3, 813/4, 813/5, 814, 815,  |             |
|816, 817, 818/1, 818/2, 819/1,  |             |
|819/2, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4,|             |
|820/5, 821, 822, 837/2, 837/3,  |             |
|837/4, 838, 841/2, 841/3     |             |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|196 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 1400/34,1400/39     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|210 (G25-1)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 1264          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|262 in 263 (G25-12)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. *15, 30, 33, 35, 36, 37,|MKGP - NEGATIVNO     |
|38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  |             |
|47, *198             |             |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|65 (G25-12)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 182           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|85 (G25-12)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 69           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|318 in 329 (G25-13)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št.*106, 546, 554, 555, 556,|MKGP - NEGATIVNO     |
|561, 562, 563/1, 564/1, 564/3,  |             |
|565/1, 566/1, 567/1, 568/1, 569, |             |
|570, 571/1, 572, 573/1, 573/2,  |             |
|574/1, 574/2, 575, 577, 578,   |             |
|579/1, 579/3, 580, 581/1, 582,  |             |
|935/1, 941/2           |             |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|131 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/149,538/429     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|63 (G25-13)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/244         |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|156 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 443/2          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|202 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/42         |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|203 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 579/1,580        |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|313 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 647           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|322 (G25-12)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 803/2,804,805,947    |MKGP - POGOJNO      |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|277 (G25-23)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 180, 181, 182/1, 184/2, |MKGP - NEGATIVNO     |
|185/1, 186, 187, 188, 189, 190,  |             |
|191/3, 193/3, 1110/69, 1122/2,  |             |
|1122/3, 1123/1, 1123/7      |             |
|k.o. Trnava            |             |
|(opomba: parc. št.        |             |
|184/1,185/2,185/3, ki so sredi  |             |
|kompleksa 277 niso odpravljene z |             |
|odločbo US)            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|126 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 455           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Trnava            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|266 (G25-12)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. *87/21, *140, 229, 230, |MKGP - NEGATIVNO     |
|245, 246, 247, 248, 249, 252, 253,|             |
|254, 255, 256, 257, 259, 260, 261,|             |
|262, 263, 265, 266, 267, 268, 269,|             |
|270, 271, 273, 558/3, 716/1, 719, |             |
|730/2, 730/3           |             |
|k.o. Braslovče          |             |
|(opomba: parc. št. 558/3, ki je  |             |
|razveljavljena z odločbo US ne  |             |
|sodi v ta kompleks 266)      |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|263 in 262 (G25-12)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 278,280/2,281/1     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Braslovče          |             |
+----------------------------------+--------------------------+
 
2.2. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
 
Spremembe in dopolnitve PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt izvedejo po postopku, kot je predviden za sprejem in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skladno z ZPNačrt.
 
Spremembe in dopolnitve PRO se izvedejo tako, da:
 
-
se posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt ne pridobiva, ker so bila za vsa območja sprememb in dopolnitev PRO v fazi postopka priprave PRO leta 2008 že pridobljene tako smernice kot mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, od teh pa so bila mnenja vseh nosilcev, razen MOP in MKGP, pozitivna,
 
-
se pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora zgolj za posamezna območja iz 3. člena tega sklepa,
 
-
se, kolikor bo to potrebno, popravijo zgolj posamezni izseki iz grafičnih načrtov kartografskega dela PRO ali posamezni deli besedila PRO.
 
Celovita sprememba in dopolnitev PRO na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta ni predmet teh sprememb in dopolnitev. Ta je predmet ločenega postopka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window