Navigacija

Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 152-2640/2020, stran 6384 DATUM OBJAVE: 23.10.2020

RS 152-2640/2020

 
 

2640. Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije

 
 
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 73-3/2020-07/245 z dne 7. 9. 2020 operater prenosnega sistema družba PLINOVODI d.o.o., izdaja
 

P R A V I L A  
o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(področje uporabe)

 
Ta akt se uporablja za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
 

2. člen

(vsebina)

 
S tem aktom se ureja:
 
-
sistem vstopno-izstopnih točk;
 
-
postopke za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije;
 
-
kratkoročne storitve za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki jih ponuja operater prenosnega sistema ter
 
-
objave informacij.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 715/2009/ES) in Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), če v nadaljevanju niso opredeljeni drugače:
 
-
agencija: je Agencija za energijo;
 
-
delovni dan: je vsak dan od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
 
-
izstopna točka (predajno mesto): je točka na prenosnem sistemu znotraj Republike Slovenije, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu preda uporabniku sistema zemeljski plin;
 
-
izstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke znotraj Republike Slovenije, največ v obsegu tehnične zmogljivosti, določene s pogodbo o priključitvi za predmetno izstopno točko;
 
-
plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1. oktobra v tekočem koledarskem letu do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu;
 
-
splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji: so dokument, s katerim operater prenosnega sistema enako za vse uporabnike sistema vnaprej opredeli pravice in obveznosti uporabnika sistema in operaterja prenosnega sistema v pogodbi o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost, in so sestavni del vsake take pogodbe;
 
-
uporabnik sistema: je uporabnik prenosnega sistema, kot je opredeljen v 56. točki 159. člena EZ-1, vključno z operaterjem distribucijskega sistema in potencialnim uporabnikom prenosnega sistema;
 
-
vstopna točka (prevzemno mesto): je točka na prenosnem sistemu znotraj Republike Slovenije, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu prevzame v prenos količine zemeljskega plina za uporabnika sistema;
 
-
vstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke znotraj Republike Slovenije, največ v obsegu tehnične zmogljivosti, določene s pogodbo o priključitvi za predmetno vstopno točko.
 

II. SISTEM VSTOPNO-IZSTOPNIH TOČK

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window