Navigacija

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-69/2017, stran 301 DATUM OBJAVE: 13.1.2017

VELJAVNOST: od 14.1.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 2-69/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 2/17

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

69. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. decembra 2016 sprejel
 

O D L O K 
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov.
 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
v EUR 
Proračun 
2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
35.215.438
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
29.910.644
70
DAVČNI PRIHODKI 
20.753.819
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
16.409.219
 
703 Davki na premoženje 
3.781.600
 
704 Domači davki na blago in storitve 
563.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
9.156.825
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
8.553.379
 
711 Takse in pristojbine 
17.000
 
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
243.300
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
270.646
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
173.100
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
173.100
73
PREJETE DONACIJE 
15.210
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
8.400
 
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.060.212
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.318.732
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.741.480
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
56.272
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
56.272
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
35.181.722
40
TEKOČI ODHODKI 
9.283.659
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.477.769
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
385.554
 
402 Izdatki za blago in storitve 
5.905.336
 
403 Plačila domačih obresti 
185.000
 
409 Rezerve 
330.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
12.929.810
 
410 Subvencije 
454.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
5.800.000
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.290.571
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.368.239
 
414 Tekoči transferi v tujino 
17.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
11.923.753
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
11.923.753
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.044.500
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
641.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
403.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
33.716
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
214.316
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
7.697.175
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
18.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
18.000
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
18.000
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–103.716
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.450.000
50
ZADOLŽEVANJE 
1.450.000
 
500 Domače zadolževanje 
1.450.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.380.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.380.000
 
550 Odplačilo domačega dolga
1.380.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
70.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–33.716
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, v katerih so izdatki, skladno s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window