Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3836/2017, stran 12320 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3836/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3836. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/30 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2018 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina / Podskupina kontov
Znesek 
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.132.768
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.173.073
 
70 DAVČNI PRIHODKI
7.397.830
 
700 Davki na dohodek in dobiček
6.672.978
 
703 Davki na premoženje
516.150
 
704 Domači davki na blago in storitve
208.702
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI
775.243
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
653.243
 
711 Takse in pristojbine
6.500
 
712 Denarne kazni
10.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
102.500
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.679.448
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
135.550
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.543.898
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.280.247
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.150.601
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
129.646
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.423.384
 
40 TEKOČI ODHODKI
2.261.990
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
633.273
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
101.175
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.354.242
 
403 Plačila domačih obresti
41.300
 
409 Rezerve
132.000
 
41 TEKOČI TRANSFERI
4.116.144
 
410 Subvencije
68.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.664.940
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
271.842
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.111.362
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.724.857
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.724.857
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
320.393
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
199.100
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
121.293
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.290.616
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
Skupina/podskupina kontov
Znesek v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
30.000
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
30.000
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
30.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
30.000
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
Skupina/podskupina kontov
Znesek v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.297.888
 
50 ZADOLŽEVANJE
1.297.888
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
480.425
 
55 ODPLAČILA DOLGA
480.425
 
550 Odplačila domačega dolga
480.425
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–443.153
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
817.463
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.290.616
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
450.000
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window