Navigacija

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3272/2011, stran 9943 DATUM OBJAVE: 3.10.2011

RS 77-3272/2011

 
 

3272. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)

 
Razglašam Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-6
 
Ljubljana, dne 28. septembra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-2)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.1. Vsebina zakona

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa:
 
1.
pogoje za ustanovitev družb za upravljanje;
 
2.
pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov;
 
3.
prenos storitev upravljanja investicijskih skladov na druge osebe;
 
4.
pogoje trženja enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enot investicijskih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji, v državi članici oziroma tretji državi;
 
5.
vrste investicijskih skladov, pogoje za njihovo oblikovanje in način njihovega poslovanja;
 
6.
nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov in nadzor nad poslovanjem investicijskih skladov;
 
7.
sodelovanje med nadzornimi organi.
 

2. člen

(prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
 
1.
Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);
 
2.
Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/44/EU);
 
3.
Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/43/EU);
 
4.
Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) organi (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120).
 
(2)
S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
 
1.
Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 583/2010/EU);
 
2.
Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 584/2010/EU).
 

1.2. Opredelitev pojmov in kratic

 

1.2.1. Splošni pojmi in kratice

 

3. člen

(kratice drugih zakonov in opredelitve vsebine pojmov)

 
(1)
Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11);
 
2.
ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11);
 
3.
ZTFI je Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo);
 
4.
ZZavar je Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo);
 
5.
ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07 – ZTFI in 58/09);
 
6.
ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08 in 35/11 – ORZPre75);
 
7.
ZPPDFT je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 in 19/10);
 
8.
ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06);
 
9.
ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odločba US in 8/10);
 
10.
ZFPPIPP je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11 in 47/11 – ORZFPPIPP21-1);
 
11.
ZISDU-1 je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 68/05 – odločba US, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08);
 
12.
ESMA je Evropski nadzorni organ - Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1095/2010/EU);
 
13.
EBA je Evropski nadzorni organ - Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12);
 
14.
EIOPA je Evropski nadzorni organ - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48);
 
15.
ESBR je Evropski odbor za sistemska tveganja, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).
 
(2)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot:
 
1.
pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZBan-1, če za posamezen primer ni določeno drugače:
 
-
banka v prvem in četrtem odstavku 13. člena,
 
-
kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena,
 
-
ožji družinski član v drugem odstavku 30. člena;
 
2.
pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI, če za posamezen primer ni določeno drugače:
 
-
Direktiva 2004/39/ES v devetem odstavku 2. člena,
 
-
investicijsko podjetje v prvem in tretjem odstavku 11. člena,
 
-
borznoposredniška družba v drugem odstavku 11. člena,
 
-
klirinškodepotna družba v drugem odstavku 17. člena,
 
-
upravljavec organiziranega trga v drugem odstavku 14. člena,
 
-
finančni posrednik v 29. členu;
 
3.
pojma, opredeljena v naslednjih določbah ZFK, če za posamezen primer ni določeno drugače:
 
-
zavarovalnica v 2. točki 2. člena,
 
-
pozavarovalnica v 3. točki 2. člena;
 
4.
pojma, opredeljena v naslednjih določbah ZFPPIPP, če za posamezen primer ni določeno drugače:
 
-
premoženje v prvem odstavku 10. člena,
 
-
obveznosti v drugem odstavku 10. člena.
 
(3)
Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev po ZTFI.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window