Navigacija

Pravilnik o pomorski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-2/2017, stran 1 DATUM OBJAVE: 6.1.2017

VELJAVNOST: od 7.1.2017 / UPORABA: od 7.1.2017

RS 1-2/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 22.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 1/17, 3/22

Časovnica

Na današnji dan, 16.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2. Pravilnik o pomorski opremi

 
 
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in na podlagi prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10, 59/11 in 33/16) izdaja minister za infrastrukturo
 

P R A V I L N I K 
o pomorski opremi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 146), zadnjič spremenjeno z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1206 z dne 30. aprila 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski opremi glede veljavnega standarda za laboratorije, ki jih uporabljajo organi za ugotavljanje skladnosti za pomorsko opremo (UL L št. 261 z dne 22. 7. 2021, str. 45), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU) določa tehnične standarde za pomorsko opremo na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe.
 
(2)
Namen tega pravilnika je izboljšati varnost na morju, preprečevati onesnaževanje morja z enotno uporabo ustreznih mednarodnih predpisov glede pomorske opreme, ki se namesti na ladje Republike Slovenije, in zagotoviti prosti pretok take opreme znotraj Evropske unije.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
»pomorska oprema« je oprema v skladu s 3. členom tega pravilnika,
 
2.
»ladja Republike Slovenije« je ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in spada v področje uporabe mednarodnih konvencij,
 
3.
»mednarodne konvencije« so naslednje konvencije, vključno s protokoli in kodeksi obvezne uporabe, ki so sprejeti v okviru Mednarodne pomorske organizacije, in določajo posebne zahteve za odobritev za opremo, ki se namesti na ladje:
 
-
Konvencija o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju (COLREG) iz leta 1972,
 
-
Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL) iz leta 1973,
 
-
Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974,
 
4.
»standardi preskušanja« so standardi za preskušanje pomorske opreme, ki jih določajo:
 
-
Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
 
-
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),
 
-
Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC),
 
-
Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
 
-
Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC),
 
-
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU),
 
-
Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI),
 
-
Evropska komisija v skladu z 8. členom in šestim odstavkom 27. člena Direktive 2014/90/EU,
 
-
regulativni organi, določeni v sporazumih o vzajemnem priznavanju, katerih pogodbenica je Evropska unija,
 
5.
»mednarodni predpisi« so mednarodne konvencije, vključno z resolucijami in okrožnicami IMO, ki uveljavljajo posodobljene različice navedenih konvencij, ter standardi preskušanja,
 
6.
»znak krmila« je simbol iz 8. člena tega pravilnika in Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, ali elektronska oznaka iz 10. člena tega pravilnika,
 
7.
»priglašeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), priglasi Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije,
 
8.
»omogočanje dostopnosti na trgu« je vsaka plačljiva ali brezplačna dobava pomorske opreme na trgu Evropske unije v okviru trgovske dejavnosti,
 
9.
»dajanje na trg« pomeni, da je pomorska oprema prvič dostopna na trgu Evropske unije,
 
10.
»proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja pomorsko opremo ali naroči njen načrt ali izdelavo, da to opremo trži pod svojo firmo ali blagovno znamko,
 
11.
»pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge,
 
12.
»uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da pomorsko opremo iz tretje države na trg Evropske unije,
 
13.
»distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost pomorske opreme na trgu,
 
14.
»gospodarski subjekti« so proizvajalec, pooblaščeni zastopnika, uvoznik in distributer,
 
15.
»akreditacija« je akreditacija v skladu z 10. točko 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES),
 
16.
»nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni akreditacijski organ v skladu z 11. točko 2. člena Uredbe 765/2008/ES, ki ga je ustanovila Republika Slovenija in deluje kot javni zavod Slovenska akreditacija,
 
17.
»ugotavljanje skladnosti« je postopek, ki ga v skladu s 14. členom tega pravilnika izvajajo priglašeni organi, za ugotavljanje, ali pomorska oprema izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika,
 
18.
»organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti,
 
19.
»odpoklic« je vsak ukrep za vrnitev pomorske opreme, ki je že nameščena na ladje Republike Slovenije ali je že bila nabavljena, da bi bila nameščena na ladje Republike Slovenije,
 
20.
»umik« je vsak ukrep, katerega namen je preprečiti dostopnost pomorske opreme iz dobavne verige na trgu,
 
21.
»izjava EU o skladnosti« je izjava, ki jo izda proizvajalec v skladu s 15. členom tega pravilnika,
 
22.
»proizvod« je predmet pomorske opreme,
 
23.
»klasifikacijski zavod« je organizacija, ki jo je pooblastil minister v skladu s pravilnikom o klasifikacijskih zavodih,
 
24.
»tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije.
 

3. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za pomorsko opremo, ki je nameščena na ladji Republike Slovenije ali ki bo nanjo nameščena in za katero je potrebna odobritev v skladu z mednarodnimi predpisi, ne glede na to, ali se ladja v času opremljanja nahaja v Evropski uniji.
 
(2)
Ne glede na to, da lahko oprema iz prejšnjega odstavka spada tudi v področje uporabe drugih predpisov Evropske unije in ne le v področje uporabe tega pravilnika, se za opremo za namene iz 1. člena tega pravilnika uporablja izključno ta pravilnik.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window