Navigacija

Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3857/2017, stran 12371 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 79-3857/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3857. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15, ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
KONTO
 
OPIS
PR2018-DRUGI PREDLOG 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.798.142
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.790.716
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.150.440
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.617.495
7000
 
Dohodnina
4.617.495
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
442.445
7030
 
Davki na nepremičnine
362.000
7032
 
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
 
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
60.445
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
90.500
7044
 
Davki na posebne storitve
500
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
90.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
640.276
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
153.841
7103
 
Prihodki od premoženja
153.841
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.000
7120
 
Globe in druge denarne kazni
23.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
16.169
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.169
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
443.266
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
443.266
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
150.098
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
127.282
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
127.282
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
22.816
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
22.816
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
33.447
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
33.447
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
33.447
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
798.881
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
278.598
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
278.598
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
520.283
7416
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
520.283
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.959.205
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.805.503
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
374.040
4000
 
Plače in dodatki
330.858
4001
 
Regres za letni dopust
12.695
4002
 
Povračila in nadomestila
21.202
4004
 
Sredstva za nadurno delo
4.055
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
5.230
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.785
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
32.005
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
25.334
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
212
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
353
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.881
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.232.707
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
135.778
4021
 
Posebni material in storitve
121.388
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
199.621
4023
 
Prevozni stroški in storitve
6.230
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.500
4025
 
Tekoče vzdrževanje
377.082
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
6.750
4027
 
Kazni in odškodnine
5.710
4029
 
Drugi operativni odhodki
377.648
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.200
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
19.200
409
 
REZERVE
118.771
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
27.000
4091
 
Proračunska rezerva
86.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.771
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.466.007
410
 
SUBVENCIJE
98.633
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
98.633
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.579.066
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.553.066
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.521
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.521
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
576.787
4130
 
Tekoči transferi občinam
37.178
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
514.109
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.649.604
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.649.604
4200
 
Nakup zgradb in prostorov
28.125
4202
 
Nakup opreme
149.932
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
23.900
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.671.210
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
518.053
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
184.884
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
38.091
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
8.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.091
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
30.091
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–161.063
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.000
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.000
7504
 
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
1.000
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
–4.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
138.525
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
138.525
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
138.525
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
368.159
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
368.159
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
350.005
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
18.154
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–394.697
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–229.634
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
161.063
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
394.697
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- štirimestnega konta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window