Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3724/2011, stran 11309 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 17.11.2011 / UPORABA: od 17.11.2011

RS 87-3724/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3724. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-14
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
 
»(2)
Z namenom ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest za invalide Republika Slovenija zagotavlja delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto, predpisano z uredbo, ki določa kvoto za invalide, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pomoč v obliki materialnih vzpodbud, katerih višina je odvisna od stopnje invalidnosti zaposlenih invalidov in njihovega deleža v skupnem številu vseh zaposlenih delavcev.
 
(3)
Med materialne vzpodbude za zaposlovanje invalidov se štejejo vsa finančna sredstva, ki jih delodajalci prejmejo za ta namen iz javnih virov (v nadaljnjem besedilu: javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov).
 
(4)
Prejemniki materialnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov po tem zakonu so upravičeni do vzpodbud pod pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), predvsem v 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 41. in 42. členu.
 
(5)
Če je delodajalec, upravičenec do pomoči za zaposlovanje invalidov, že prejemal pomoč za zaposlovanje invalidov skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L št. 337, z dne 13. 12. 2002, str. 3), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe (UL L št. 368, z dne 23. 12. 2006, str. 85), bodisi jo je posamezno odobrila Evropska Komisija, se domneva, da je po Uredbi o splošnih skupinskih izjemah še naprej izpolnjen pogoj neto povečanja števila zaposlenih invalidov, ki ga je delodajalec izpolnjeval za že obstoječi ukrep pomoči.
 
(6)
Pomoč delodajalcem za zaposlene invalide se lahko kumulira tudi z drugimi viri, vendar s kumulacijo različnih virov sredstev ne sme biti presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči za iste upravičene stroške.«.
 

2. člen

 
V 6. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(odločanje o pravicah in obveznostih)«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede obračunavanja in plačevanja obveznosti po tem zakonu uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.«.
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »pravic« dodata besedi »in obveznosti«.
 

3. člen

 
V 8. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi »(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča)«.
 
V prvem odstavku se v napovednem stavku besedilo »Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo« nadomesti z besedilom »Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA«.
 
V tretji alineji se za besedo »rehabilitacije« doda besedilo »in skrbi za njihovo izvajanje«.
 
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
 
»–
pripravlja standarde kakovosti na področju zaposlitvene rehabilitacije,«.
 
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja.
 
V drugem odstavku se beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window