Navigacija

Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-351/2016, stran 1138 DATUM OBJAVE: 12.2.2016

RS 9-351/2016

 
 

351. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb

 
 
Na podlagi 2. točke 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb

 

1. člen

(splošna določba)

 
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), podatkih, ki se vpisujejo v te registre, načinu javnega dostopa do teh podatkov ter o podrobnejši vsebini, načinu in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v te registre.
 

2. člen

(vodenje registrov)

 
(1)
Registre iz 562. člena ZZavar-1 vodijo:
 
1.
Agencija za zavarovalni nadzor,
 
2.
zavarovalnica,
 
3.
zavarovalno zastopniška družba,
 
4.
zavarovalno posredniška družba in
 
5.
banka.
 
(2)
Določbe tega sklepa o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja in posredovanja za zavarovalnice pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
 
(3)
Agencija za zavarovalni nadzor vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register zavarovalno posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno posredniških družb),
 
3.
register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov),
 
4.
register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov),
 
5.
register drugih oseb, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb),
 
6.
register zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb držav članic, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb držav članic),
 
7.
register zavarovalno zastopniških in posredniških družb oziroma drugih oseb držav članic in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic, ki so na območju Republike Slovenije, upravičeni neposredno opravljati storitve oziroma posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic) in
 
8.
register zavarovalno zastopniških družb oziroma zavarovalno posredniških družb tretjih držav, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice in so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb tretjih držav).
 
(4)
Zavarovalnica vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnicoopravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register drugih oseb, ki za zavarovalnico sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb) in
 
3.
register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 
(5)
Zavarovalno zastopniška družba vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki zanjo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register drugih oseb, ki zanjo sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb) in
 
3.
register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno zastopniško družbo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 
(6)
Zavarovalno posredniška družba vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno posredniško družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov).
 
(7)
Banka vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z banko opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov).
 

3. člen

(podatki, ki se vpisujejo v registre)

 
(1)
V register zavarovalno zastopniških družb in v register zavarovalno posredniških družb se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in sedež zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe,
 
2.
številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
 
3.
ime in priimek poslovodne osebe ali poslovodnih oseb,
 
4.
ime in priimek prokurista ali prokuristov in
 
5.
seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalno zastopniška oziroma zavarovalno posredniška družba opravlja svojo dejavnost.
 
(2)
V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
ime in priimek zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
 
2.
številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja in
 
3.
seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik oziroma posrednik opravlja posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.
 
(3)
V register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov države članice se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in sedež zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe oziroma ime, priimek zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
 
2.
datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 574. člena ZZavar-1, podatek o registru zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb oziroma zavarovalnih zastopnikov in posrednikov v državi članici ter
 
3.
podatek o nadzornem organu v državi članici.
 
(4)
Država članica iz tretjega odstavka tega člena je država članica, v kateri ima zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška družba sedež oziroma, v kateri ima zavarovalni zastopnik ali posrednik stalno prebivališče.
 
(5)
V register podružnic družb držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in sedež zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe,
 
2.
firma in sedež podružnice,
 
3.
ime in priimek poslovodne osebe,
 
4.
datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 574. člena ZZavar-1,
 
5.
informacija o registrih zavarovalno zastopniških in posredniških družb v državi članici,
 
6.
informacija o nadzornem organu v državi članici.
 
(6)
V register podružnic družb tretjih držav se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in sedež zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe,
 
2.
firma in sedež podružnice,
 
3.
ime in priimek poslovodne osebe,
 
4.
številka in datum izdanega dovoljenja ter navedba izdajatelja.
 
(7)
V register iz drugega odstavka tega člena se za osebe, ki so dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pridobile na podlagi 358. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar), pod 2. točko vpiše namesto številke navedba 'po zakonu', kot datum pa 3. 3. 2000.
 
(8)
V register zavarovalnih zastopnikov se vpisujejo fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri osebi iz četrtega odstavka 227. člena ZZavar (peti odstavek 230. člena ZZavar, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/06, v veljavi od dne 11. 8. 2006 do dne 28. 3. 2009).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window