Navigacija

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1323/2016, stran 4541 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 29.4.2016 / UPORABA: od 29.4.2016

RS 31-1323/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1323. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015

 
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
 

R A Z G L A Š A M  Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Mestne občine Koper za leto 2015

 
Št. 410-165/2014
 
Koper, dne 22. aprila 2016
 
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič l.r.
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
51.848.520
   
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
42.849.438
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
35.155.079
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
22.953.956
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
10.336.664
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.864.184
706
 
DRUGI DAVKI
275
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.694.359
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.541.429
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
44.331
712
 
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
302.812
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
57.597
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
748.190
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.494.398
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.117.234
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.377.164
73
 
PREJETE DONACIJE (730)
51.924
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
51.884
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
40
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.979.287
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.507.440
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
3.471.847
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
473.473
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
65.678
787
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
407.795
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
47.112.066
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.211.063
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.651.222
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
542.041
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.096.742
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
828.861
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
92.197
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
25.269.360
410
 
SUBVENCIJE
1.260.577
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.305.027
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.720.069
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
10.983.687
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.446.136
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.446.136
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.185.507
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
440.723
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.744.784
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
4.736.454
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
26.341
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
15.000
752
 
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
11.341
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
26.341
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.302.667
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.302.667
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
2.460.128
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.302.667
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
–4.736.454
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
7.616.067
 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znaša 2.460.128 EUR.
 
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
 

3. člen

 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
 
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2015
65.684,46 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2015
45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2015
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015
110.684,46 EUR

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window