Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-805/2010, stran 2257 DATUM OBJAVE: 12.3.2010

VELJAVNOST: od 11.4.2010 / UPORABA: od 11.4.2010

RS 19-805/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.4.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.4.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

805. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 2010.
 
Št. 003-02-3/2010-6
 
Ljubljana, dne 11. marca 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2B)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
 
-
Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in
 
-
del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se za 13. točko doda nova 13.a točka, ki se glasi:
 
»13.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila, v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ali ta zakon ne določa drugače. Obdobje mirovanja se izteče z dnem, ko se ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, izteče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.«.
 
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»15. »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo.«.
 
Za spremenjeno 15. točko se dodata novi 15.a in 15.b točka, ki se glasita:
 
»15.a
»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
 
15.b
»Odgovorna oseba naročnika, ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odgovorna za prekršek, ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.«.
 
Za 21. točko se doda nova 21.a točka, ki se glasi:
 
»21.a
»Neobičajno nizka ponudba« je ponudba, ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih tržnih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami, novo tehnološko rešitvijo in obrazložitvijo, ne more pojasniti.«.
 
V 26. točki se beseda »inženiringa« nadomesti z besedama »inženirskih storitev«.
 
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»28.
»Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja, v katerem naročnik, z namenom pridobitve ponudb, na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti.«.
 
Za 33. točko se doda nova 34. točka, ki se glasi:
 
»34.
»Datum oddaje naročila« je na dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. Šteje se, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.«.
 

3. člen

 
Četrti in šesti odstavek 4. člena se črtata.
 
Peti in sedmi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window