Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2920/2017, stran 8314 DATUM OBJAVE: 2.11.2017

VELJAVNOST: od 3.11.2017 / UPORABA: od 3.11.2017

RS 61-2920/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 61/17

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.11.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2920. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.. 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. izredni seji dne 28. 10. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto 
Naziv konta
Proračun 
leta 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.299.418
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.179.084
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.803.584
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.589.954
 
703 Davki na premoženje
160.570
 
704 Domači davki na blago in storitve
52.960
 
706 Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
375.500
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
168.353
 
711 Takse in pristojbine
2.500
 
712 Globe in druge denarne kazni
2.900
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
 
714 Drugi nedavčni prihodki
201.546
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE 
550
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
550
74
TRANSFERNI PRIHODKI
119.784
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
119.784
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.375.747
40
TEKOČI ODHODKI 
746.713
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
128.115
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.430
 
402 Izdatki za blago in storitve
576.069
 
403 Plačila domačih obresti
6.100
 
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
966.507
 
410 Subvencije
48.000
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
612.594
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
34.775
 
413 Drugi tekoči domači transferi
271.139
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
604.627
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
604.627
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
57.900
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.900
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–76.329
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
 
550 Odplačila domačega dolga
82.896
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–159.225
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
76.329
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
171.497
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window