Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 189-3726/2021, stran 11492 DATUM OBJAVE: 3.12.2021

VELJAVNOST: od 4.12.2021 / UPORABA: od 4.12.2021

RS 189-3726/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 189/21

Časovnica

Na današnji dan, 22.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-281
 
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) se za 36. členom dodajo novo 4.a poglavje in novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.č in 36.d člen, ki se glasijo:
 

»4.a Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

 

36.a člen

(delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka)

 
(1)
Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:
 
-
samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 - ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
 
-
družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 
-
kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.
 
(2)
V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
 
(3)
Upravičencu iz prvega odstavka tega člena se izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.
 
(4)
Delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz tega člena je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
 

36.b člen

(višina izplačila)

 
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window