Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3722/2011, stran 11307 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 17.11.2011 / UPORABA: od 17.11.2011

RS 87-3722/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3722. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembahin dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republi­ke Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-15
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVILSTVU (ZZdrav-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07) se za drugim odstavkom 1. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
S tem zakonom se glede opravljanja zdravilske de­javnosti delno prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36).«.
 

2. člen

 
V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
 
»(1)
Zdravilsko dejavnost lahko opravlja na podlagi do­voljenja zbornice domača ali tuja fizična ali pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: družba). Fizična oseba lahko opravlja zdravilsko dejavnost kot:
 
-
samostojni podjetnik posameznik ali
 
-
posameznik, ki samostojno izvaja zdravilsko dejavnost in ima veljavno licenco, pridobljeno skladno s tem zakonom.
 
(2)
Družba opravlja zdravilsko dejavnost, če ima ustrezne prostore in opremo za izvajanje zdravilske dejavnosti ter zdra­vilsko dejavnost izvaja zdravilec z veljavno licenco. V prostoru, kjer se izvaja zdravilska dejavnost, se na vidnem mestu objavi osebno ime zdravilca, zdravilska dejavnost, ki jo izvaja in cenik zdravilskih storitev.«.
 
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
 
»(5)
Zbornica odvzame dovoljenje za opravljanje zdravil­ske dejavnosti:
 
-
če ponudnik zdravilskih storitev ne izpolnjuje več pogo­jev iz prvega in drugega odstavka tega člena,
 
-
če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresnič­nih podatkov,
 
-
če ponudnik zdravilskih storitev ne odpravi pomanjklji­vosti, ugotovljenih pri strokovnem nadzoru,
 
-
na predlog pristojnega inšpektorja.
 
(6)
Za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravilske dejavno­sti za fizične osebe, ki so državljani ali državljanke drugih držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: druga država članica), ali pravne osebe, ustanovljene po pravu drugih držav članic, se poleg določb tega zakona uporabljajo določbe zako­na, ki ureja storitve na notranjem trgu.
 
(7)
Zdravilcu, državljanu druge države članice, ministr­stvo prizna poklicno kvalifikacijo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.«.
 

3. člen

 
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
 

»9.a člen

(čezmejno opravljanje zdravilske dejavnosti)

 
(1)
Družba, ustanovljena v eni od drugih držav članic, ki opravlja zdravilsko dejavnost v skladu s predpisi te države članice, in ki v Republiki Sloveniji nima sedeža v skladu z zako­nom, ki ureja storitve na notranjem trgu, lahko v Republiki Slo­veniji opravlja zdravilsko dejavnost pod pogoji iz tega zakona.
 
(2)
Pred začetkom opravljanja zdravilske dejavnosti družba iz prejšnjega odstavka to prijavi ministrstvu.
 
(3)
Prijava, ki jo lahko družba odda v papirni ali elektron­ski obliki, vsebuje naslednje podatke:
 
-
če je družba vpisana v poslovni register ali podoben javni register: ime registra, v katerega je vpisana, številko re­gistracije ali ustrezni način ugotavljanja identitete v registru,
 
-
če je dejavnost treba odobriti v državi članici ustanovi­tve: ime in naslov pristojnega organa,
 
-
naziv in naslov poklicnega združenja ali podobnega organa, pri katerem je družba prijavljena,
 
-
podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo,
 
-
podatke o zdravilcih, ki izvajajo zdravilsko dejavnost v družbi:
 
1.
potrdilo o državljanstvu;
 
2.
potrdilo, da zdravilcu, v skladu s predpisi države članice ustanovitve, ni prepovedano izvajanje zdravilske de­javnosti;
 
3.
dokazila o izpolnjevanju pogojev za zdravilca iz 1. toč­ke prvega odstavka 36. člena tega zakona;
 
4.
podatek o zdravilskem sistemu ali zdravilski metodi, ki jo izvaja.
 
(4)
Zdravilcu, državljanu druge države članice, mini­strstvo pred prvim opravljanjem zdravilskih storitev preveri poklicno kvalifikacijo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.
 
(5)
Po prejemu popolne prijave ministrstvo prijavo po­šlje zbornici, ki zdravilca vpiše v register iz 39. člena tega zakona.
 
(6)
Vsako spremembo podatkov iz tretjega odstavka tega člena družba sporoči ministrstvu v 30 dneh od nastopa spremembe.
 
(7)
Zdravilec za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost po predpisih, ki za zdra­vilce veljajo v Republiki Sloveniji.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window