Navigacija

Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1240/2010, stran 3855 DATUM OBJAVE: 6.4.2010

VELJAVNOST: od 26.3.2010 / UPORABA: od 26.3.2010

RS 28-1240/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 28/10

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1240. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPPO) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 22. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Hodoš za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |   Proračun|
|   |                    |   leta 2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   1.720.819|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    390.858|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    339.708|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    310.908|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    12.850|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    15.950|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    51.150|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |     1.950|
|   |od premoženja              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     2.100|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    47.050|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    25.450|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      450|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    25.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     1.500|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     1.500|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.303.011|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.273.011|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna |    30.000|
|   |iz sredstev proračuna EU        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   1.713.325|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    340.126|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    85.200|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    14.810|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    196.950|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     8.750|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    34.416|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    174.600|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |     1.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    129.050|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    36.700|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |     7.850|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.193.364|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.193.364|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     5.235|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi       |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi prorač.   |     5.235|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,          |     7.494|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premož.    |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|   |V.)                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    240.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    240.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    240.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    256.008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    256.008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    256.008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    -8.513|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    -16.008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    -7.494|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |     8.513|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window