Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3628/2014, stran 10123 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 13.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3628/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3628. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je župan Občine Komen dne 1. 12. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2015

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Komen (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+-----------------------------------------------------+---------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |  v EUR|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |    |Skupina/Podskupina          |     |
|   |    |kontov/Konto/Podkonto         |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|I.  |    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 750.062|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 736.283|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |70   |DAVČNI PRIHODKI            | 593.224|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  700|Davki na dohodek in dobiček      | 562.796|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  703|Davki na premoženje          |  11.633|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  704|Domači davki na blago in storitve   |  18.570|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  706|Drugi davki              |   225|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |71   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 143.059|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  710|Udeležba na dobičku in dohodki od   | 122.553|
|   |    |premoženja              |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  711|Takse in pristojbine         |  1.035|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  712|Globe in druge denarne kazni     |  3.295|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  713|Prihodki od prodaje blaga in storitev |  6.176|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  714|Drugi nedavčni prihodki        |  10.000|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  3.822|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  721|Prihodki od prodaje zalog       |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  722|Prihodki od prodaje zemljišč in    |  3.822|
|   |    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |73   |PREJETE DONACIJE           |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  730|Prejete donacije iz domačih virov   |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  731|Prejete donacije iz tujine      |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  9.957|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  740|Transferni prihodki iz drugih     |  9.957|
|   |    |javnofinančnih institucij       |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  741|Prejeta sredstva iz državnega     |    0|
|   |    |proračuna iz sredstev proračuna    |     |
|   |    |Evropske unije            |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|II.  |    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    | 832.606|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |40   |TEKOČI ODHODKI            | 265.110|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  400|Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  66.995|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  401|Prispevki delodajalcev za socialno  |  9.974|
|   |    |varnost                |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  402|Izdatki za blago in storitve     | 175.282|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  403|Plačila domačih obresti        |  11.639|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  409|Rezerve                |  1.220|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |41   |TEKOČI TRANSFERI           | 321.532|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  410|Subvencije              |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  411|Transferi posameznikom in       | 197.924|
|   |    |gospodinjstvom            |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  412|Transferi neprofitnim organizacijam  |  26.068|
|   |    |in ustanovam             |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  413|Drugi tekoči domači transferi     |  97.540|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  414|Tekoči transferi v tujino       |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 233.608|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 233.608|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  12.356|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  431|Investicijski transferi pravnim in  |  12.122|
|   |    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |     |
|   |    |uporabniki              |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  432|Investicijski transferi proračunskim |   233|
|   |    |uporabnikom              |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|III. |    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)      | –82.543|
|   |    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |     |
+-----------------------------------------------------+---------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|IV.  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    0|
|   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |
|   |    |(750+751+752)             |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  750|Prejeta vračila danih posojil     |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  751|Prodaja kapitalskih deležev      |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  752|Kupnine iz naslova privatizacije   |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|V.  |    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    0|
|   |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    0|
|   |    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  440|Dana posojila             |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  441|Povečanje kapitalskih deležev in   |    0|
|   |    |naložb                |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  442|Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    0|
|   |    |privatizacije             |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  443|Povečanje namenskega premoženja v   |    0|
|   |    |javnih skladih in drugih osebah    |     |
|   |    |javnega prava, ki imajo premoženje v |     |
|   |    |svoji lasti              |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|VI.  |    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     |
|   |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |     |
|   |    |V.)                  |     |
+-----------------------------------------------------+---------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|VII. |    |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |50   |ZADOLŽEVANJE             |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  500|Domače zadolževanje          |    0|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|VIII. |    |ODPLAČILO DOLGA (550+551)       |  32.499|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |55   |ODPLAČILA DOLGA            |  32.499|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |  550|Odplačilo domačega dolga       |  32.499|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|IX.  |    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  | –115.042|
|   |    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|X.  |    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    | –32.499|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|XI.  |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)     |  82.543|
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|XII. |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. | 182.344|
|   |    |12. PRETEKLEGA LETA          |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
|   |9009  |Splošni sklad za drugo        |     |
+------+-------+--------------------------------------+---------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window