Navigacija

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-870/2012, stran 1873 DATUM OBJAVE: 23.3.2012

VELJAVNOST: od 24.3.2012 / UPORABA: od 24.3.2012

RS 22-870/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.3.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 22/12

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.3.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

870. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,100/00 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 12. seji dne 13. 3. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |   v eurih|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  58.060.751|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  48.552.059|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  35.610.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  24.540.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE           |  10.224.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |   845.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  12.941.463|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  10.122.204|
|    |PREMOŽENJA                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE           |    14.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI       |   348.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   290.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  2.166.959|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  3.778.136|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |   575.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |  3.203.136|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    11.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |    11.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE        |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  5.534.284|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |  5.464.704|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ   |    69.580|
|    |SREDSTEV PRORAČUNA EU          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   185.172|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|787  |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH   |   185.172|
|    |INSTITUCIJ                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  61.714.851|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  18.867.338|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  3.293.034|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |   526.996|
|    |VARNOST                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  13.810.308|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   657.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|409  |REZERVE                 |   580.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  27.920.224|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|410  |SUBVENCIJE                |  1.976.454|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |  10.526.363|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |   399.603|
|    |USTANOVAM                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  15.017.804|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  12.436.156|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |  12.436.156|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  2.491.133|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|431  |INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM   |  2.161.733|
|    |OSEBAM, KI NISO PU            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM|   329.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II)    |  –3.654.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPIT. DELEŽEV              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|440  |DANA POSOJILA              |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN     |      0|
|    |FINANČNIH NALOŽB             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |      0|
|    |PRIVATIZACIJE              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |  4.500.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  4.500.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |  4.500.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |  2.330.122|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |  2.330.122|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |  2.330.122|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –1.484.222|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |  2.169.878|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)       |  3.654.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|  1.484.905|
|    |2010                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window