Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1138/2009, stran 3846 DATUM OBJAVE: 6.4.2009

VELJAVNOST: od 7.4.2009 / UPORABA: od 7.4.2009

RS 26-1138/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 26/09

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1138. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008

 
 
Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 27. 3. 2009 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2008.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    | Zneski v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |   Zaključni|
|   |                    |  račun 2008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   3.155.620|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.526.843|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.457.392|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.310.538|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    61.788|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    85.067|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    69.451|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in prihodki od |     8.101|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      131|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     1.481|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      572|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    59.165|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    38.508|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    38.508|
|   |neopredmetenih dolg. sredstev      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.590.269|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    721.781|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    868.488|
|   |proračuna iz sredstev EU        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   3.306.696|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    353.517|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    107.060|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    17.840|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    213.457|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    12.762|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     2.400|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    633.080|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    350.871|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    28.983|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    253.225|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   2.201.395|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   2.201.395|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    118.704|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    102.461|
|   |osebam, ki niso proračunski upor.    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    16.243|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |   –151.075|
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –189.091|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –38.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    151.075|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    256.477|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
 

3. člen

 
Stanje sredstev rezerv je 21.016,40 EUR in se prenese v rezervo proračuna za leto 2009.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window