Navigacija

Sklep o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2441/2016, stran 8243 DATUM OBJAVE: 26.8.2016

VELJAVNOST: od 10.9.2016 / UPORABA: od 10.9.2016

RS 56-2441/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.10.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/16, 161/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.10.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2441. Sklep o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu

 
 
Na podlagi drugega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P 
o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter podrobnejšo vsebino dodatnega revizorjevega poročila zavarovalnice in pozavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).
 
(2)
Ta sklep določa tudi podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter podrobnejšo vsebino dodatnega revizorjevega poročila pokojninske družbe, zavarovalnega in pozavarovalnega poola (v nadaljnjem besedilu: zavarovalni pool) ter Slovenskega zavarovalnega združenja v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada.
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 
(4)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) oziroma aktih, ki jih izda Evropska komisija na podlagi 56. člena Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 335, z dne 17. decembra 2009, 326 z dne 8. februarja 2012, 249 z dne 14. septembra 2012, 341 z dne 18. februarja 2013, 153 z dne 22. maja 2014, 219 z dne 25. julija 2014, 295 z dne 12. novembra 2015, 354 z dne 23. decembra 2016, 347 z dne 28. decembra 2017, 156 z dne 19. junija 2018 in 334 z dne 27. decembra 2019; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/138/ES) in izvedbenih tehničnih standardih, ki jih izda Evropska komisija na podlagi 56. člena Direktive 2009/138/ES.
 

2. člen

(uporaba predpisov)

 
Dodatni revizijski pregled se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18 in 115/21; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Agencije za javni nazor nad revidiranjem, ob upoštevanju določb ZZavar-1 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12, z dne 17. januarja 2015, 85 z dne 1. januarja 2016, 236 z dne 14. septembra 2017, 227 z dne 10. septembra 2018, 161 z dne 18. junija 2019, 92 z dne 26. marca 2020 in 221 z dne 10. julija 2020; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).
 

II. DODATNI REVIZIJSKI PREGLED ZAVAROVALNICE IN DODATNO REVIZORJEVO POROČILO

 

3. člen

(dodatni revizijski pregled)

 
(1)
Dodatni revizijski pregled zavarovalnice obsega pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju iz 261. člena ZZavar-1 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o solventnosti).
 
(2)
V primeru, da gre za osebe iz prvega odstavka 377. člena ZZavar-1, ki so v skladu s 403. členom ZZavar-1 dolžne sestaviti Poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine, revizijski pregled obsega pregled Poročila o solventnosti skupine.
 
(3)
Dodatni revizijski pregled iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena obsega preveritev:
 
a)
 
-
ali Poročilo o solventnosti vključuje in primerno predstavlja vsebine poglavij: Vrednotenje za namene solventnosti in Upravljanje kapitala iz 4. in 5. točke drugega odstavka 261. člena ZZavar-1 oziroma 296. in 297. člena Delegirane uredbe; v primeru Poročila o solventnosti skupine obsega preveritev poleg navedenih poglavij vsebini točk d) in e) 359. člena Delegirane uredbe,
 
-
ali so vsebine poglavij iz točk 1. do vključno 3. drugega odstavka 261. člena ZZavar-1 Poročila o solventnosti oziroma 293. do vključno 295. člena Delegirane uredbe v vseh pomembnih pogledih skladne oziroma konsistentne z vsebinami poglavij iz prve alineje točke a) tega odstavka, kot tudi z ostalimi informacijami s katerimi se je revizor seznanil v okviru pregleda Poročila o solventnosti,
 
-
ali je v Poročilu o solventnosti navedena opustitev določenih razkritij,
 
-
ali so v Poročilu o solventnosti ustrezno predstavljene prostovoljne dodatne informacije oziroma pojasnila v zvezi s solventnostjo in finančnim položajem zavarovalnice;
 
b)
postopkov sprejetja strategije upravljanja kapitala zavarovalnice;
 
c)
pravilnosti kvantitativnih poročil iz 4. člena tega sklepa.
 
(4)
Revizor opravi dodatni revizijski pregled zavarovalnice:
 
-
v delu, ki se nanaša na prvo alinejo točke a) ter točki b) in c) tretjega odstavka tega člena, kot posel dajanja sprejemljivega zagotovila v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti,
 
-
v delu, ki se nanaša na drugo do vključno četrto alinejo točke a) tretjega odstavka tega člena, v skladu z Mednarodnim revizijskim standardom 720 – Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window