Navigacija

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-677/2011, stran 2008 DATUM OBJAVE: 7.3.2011

VELJAVNOST: od 8.3.2011 / UPORABA: od 8.3.2011

RS 16-677/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.3.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 16/11

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.3.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

677. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 10. in od 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US RS in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 2. 3. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2011

 

SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |      2011|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 10.972.531,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.209.937,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  4.568.496,54|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.806.707,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   524.163,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   237.626,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.641.440,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.275.459,00|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.760,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    2.045,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   95.976,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   265.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   325.265,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   273.245,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   52.020,00|
|   |in neopred. dolg. sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.437.278,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.162.895,81|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.274.383,15|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0,00|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 11.751.963,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.041.364,11|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   408.298,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   65.225,16|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.515.350,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   37.490,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   15.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.253.396,25|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   248.517,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   687.633,12|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   380.440,94|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   936.804,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.313.275,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7.313.275,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   143.927,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   127.570,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   16.357,04|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |  –779.432,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih in dr. osebah javnega  |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   800.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   800.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   20.568,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   20.568,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |      0,00|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   779.432,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   779.432,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
 

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window