Navigacija

Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 112-4288/2013, stran 13409 DATUM OBJAVE: 30.12.2013

RS 112-4288/2013

 
 

4288. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 156. in četrtega odstavka 160. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 - ZdZPVHVVR), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 45/04 - ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR) ter petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR in 23/13 - ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o identifikaciji in registraciji prašičev

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije prašičev, spremljanje premikov prašičev, način vodenja centralnega registra prašičev, vodenje registra prašičev na gospodarstvu, registracijo imetnikov prašičev v evidenci imetnikov rejnih živali in način vodenja zbirk podatkov s področja živinoreje.
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi:
 
-
pristojni organ, oblike in način dobavljanja ušesnih znamk, identifikacijsko številko živali, roke za označitev prašičev in način poročanja o izvoru, oznakah in namembnem gospodarstvu ter staležu prašičev v skladu z Direktivo Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2008, str. 31; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/71/ES);
 
-
način registracije gospodarstev ter identifikacijsko številko gospodarstva za izvajanje Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2000 o določitvi podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta 64/432/EGS (UL L št. 281 z dne 7. 11. 2000, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/678/ES) ter
 
-
način uporabe odstopanja glede kmetijskih gospodarstev z enim samim prašičem v skladu z Odločbo Komisije z dne 1. februarja 2006 o odobritvi nekaterim državam članicam odstopanja v skladu s členom 3(2) Direktive Sveta 92/102/EGS o identifikaciji in registraciji živali (UL L št. 036 z dne 8. 2. 2006, str. 50), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 5. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2006/80/ES glede Slovenije (UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 37).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
-
pristojni organ v skladu s točko (d) 2. člena Direktive 2008/71/ES je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava);
 
-
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (v nadaljnjem besedilu: SIRIS) je sektor v okviru uprave, ki izvaja sistem identifikacije in registracije živali za namen opravljanja veterinarskih kontrol in izvajanja ukrepov kmetijske politike ter za namen izvajanja rejskih programov in druge namene v skladu s predpisi;
 
-
evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ) je seznam gospodarstev v katerem so opredeljeni imetniki živali v skladu s točko (a) prvega odstavka 3. člena Direktive 2008/71/ES;
 
-
centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) je register o gospodarstvih v skladu s 1. členom Odločbe 2000/678/ES;
 
-
register prašičev na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RPG) je register v skladu s 4. členom Direktive 2008/71/ES;
 
-
gospodarstvo je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redijo oziroma zadržujejo živali v skladu s točko (b) 2. člena Direktive 2008/71/ES;
 
-
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s točko (a) 1. člena Odločbe Komisije 2000/678/ES in je sestav­ljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke;
 
-
imetnik je lahko lastnik živali oziroma se po pooblastilu lastnika živali ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe živali v skladu s točko c 2. člena Direktive 2008/71/ES;
 
-
pooblaščena organizacija je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji;
 
-
druga priznana organizacija v prašičereji je organizacija, priznana v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, ki vodi zbirko podatkov s področja živinoreje v okviru izvajanja potrjenih rejskih programov za prašiče;
 
-
žival je vsaka žival iz družine Suidae, razen divjih prašičev, ki se ne vzrejajo ali gojijo na gospodarstvih;
 
-
skupinska identifikacijska številka (v nadaljnjem besedilu: SIŠ) je identifikacijska številka, s katero se označuje živali v skladu z drugim odstavkom 5. člena Direktive 2008/71/ES;
 
-
premik prašičev je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami;
 
-
spremni list je dokument o premiku za izpolnjevanje določb 7. člena Direktive 2008/71/ES.
 

3. člen

(označitev živali)

 
(1)
Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija. Če opravi označitev živali pooblaščena organizacija, mora pooblaščena organizacija voditi evidence o priglasitvah označitve in podatke na zahtevo SIRIS posredovati v elektronski obliki.
 
(2)
Živali je treba označiti čim prej po rojstvu, vendar najpozneje pred premikom z rojstnega gospodarstva na drugo gospodarstvo.
 
(3)
Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke iz 4. člena tega pravilnika v desno uho. Na ušesni znamki je odtisnjena kratica pristojnega organa in SIŠ. SIŠ je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk G-MID gospodarstva, na katerem se živali označujejo.
 
(4)
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko živali označuje tudi s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem. Gospodarstva, ki želijo za namen označevanja živali s tetoviranjem pridobiti krajšo SIŠ, morajo vložiti zahtevek za dodelitev krajše SIŠ na SIRIS.
 
(5)
V desnem ušesu in na desni strani hrbta se ne sme uporabljati drugih oznak razen tistih, ki so predpisane s tem pravilnikom.
 
(6)
Če se oznaka pri živalih, ki morajo po tem pravilniku biti označene izgubi ali postane nečitljiva, se žival nemudoma označi z novo oznako. Uporabi se SIŠ, ki se uporablja na gospodarstvu, na katerem se žival označuje. Ponovna označitev živali mora biti vpisana v RPG na način, ki je določen v 5. točki drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, tako da se vzpostavi zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window