Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3629/2014, stran 10126 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 13.12.2014 / UPORABA: od 13.12.2014

RS 89-3629/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.12.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3629. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 27. člena Statuta Mestne Občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 8. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13, 6/14 in 52/14) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
 
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 281.056.469|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 203.125.414|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 137.084.456|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  59.471.775|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  6.569.183|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  36.234.563|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  24.271.527|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   210.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  4.031.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   523.032|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  7.199.004|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  27.233.273|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  13.156.068|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  14.077.205|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  1.468.593|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |  1.468.593|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  12.804.324|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.424.665|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  10.379.659|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   190.302|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna |      0|
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   190.302|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna |      0|
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 279.763.683|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  41.961.843|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  13.728.628|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  2.104.307|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  20.848.281|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  2.970.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  2.310.627|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 157.301.681|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  10.469.828|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  50.224.037|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |  13.400.903|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  83.052.178|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |   154.736|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  57.358.304|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  57.358.304|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  23.141.855|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   753.160|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  22.388.695|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI     |  1.292.786|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji|       |
|   |lasti                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  9.437.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  9.437.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  9.437.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –144.422|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)     |  1.437.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –1.292.786|
+------+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
 
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v višini 289.200.891 eurov.«
 

2. člen

 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window