Navigacija

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-2879/2015, stran 8112 DATUM OBJAVE: 2.10.2015

VELJAVNOST: od 17.10.2015 / UPORABA: od 17.10.2015

RS 74-2879/2015

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 8.8.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/15, 76/17, 104/20

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.8.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2879. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

 
 
Na podlagi petega odstavka 123. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) izdaja ministrica za zdravje
 

P R A V I L N I K
o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/51/EURATOM z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varovanje zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka (UL L št. 296 z dne 7. 11. 2013, str. 12), določa zahteve za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v pitni vodi, parametrične vrednosti, metode, vrste meritev, pogostnost in obseg monitoringa radioaktivnih snovi v pitni vodi, pripravo programa monitoringa radioaktivnosti v pitni vodi ter način rednega obveščanja javnosti o rezultatih merjenja radioaktivnosti v pitni vodi.
 
(2)
Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci monitoringa radioaktivnosti v pitni vodi.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
indikativna doza (ID) je predvidena efektivna doza za eno leto zaužitja, ki izhaja iz vseh radionuklidov naravnega in umetnega izvora, katerih prisotnost je bila zaznana v pitni vodi, razen tritija, kalija-40, radona in njegovih kratkoživih razpadnih produktov;
 
2.
parametrična vrednost je vrednost radioaktivnih snovi v pitni vodi, nad katero organ, pristojen za varstvo pred sevanji, preveri, ali prisotnost radioaktivnih snovi v pitni vodi predstavlja tveganje za zdravje ljudi, na katero se je treba odzvati, ter po potrebi sprejme sanacijske ukrepe za izboljšanje kakovosti vode do take stopnje, da bodo izpolnjene zahteve za varovanje zdravja ljudi z vidika varstva pred sevanjem;
 
3.
pitna voda je:
 
-
voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja, cistern ali kot predpakirana voda, in
 
-
voda, ki se v podjetju za proizvodnjo in promet živil uporablja za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali snovi, razen če nosilec živilske dejavnosti dokazuje, da v določeni fazi proizvodnje živil lahko uporablja tudi vodo, ki ni v skladu s tem pravilnikom in s tem kakovost vode ne more vplivati na zdravstveno ustreznost živil v končni obliki ter tako ni povzročeno tveganje za zdravje ljudi;
 
4.
radioaktivna snov je snov, ki vsebuje enega ali več radionuklidov, katerih aktivnosti ali koncentracije glede varstva pred sevanji ni mogoče zanemariti.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot pojmi, opredeljeni v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11).
 

3. člen

(področje uporabe in izjeme)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za pitno vodo.
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za:
 
1.
naravne mineralne vode, ki se dajejo v promet v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode;
 
2.
vode, ki so zdravila v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila;
 
3.
pitno vodo, uporabljeno izključno za namene, za katere organ, pristojen za varstvo pred sevanji, ugotovi, da njena kakovost nima nobenega neposrednega ali posrednega vpliva na zdravje zadevnega prebivalstva;
 
4.
pitno vodo iz sistemov za lastno oskrbo s pitno vodo, ki zagotavlja manj kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 oseb, razen če se voda uporablja za oskrbo javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet živil ter objektov za pakiranje pitne vode.
 
(3)
Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka lokalna skupnost, na območju katere je sistem za lastno oskrbo s pitno vodo iz 4. točke prejšnjega odstavka, zadevno prebivalstvo:
 
1.
obvesti o tem in jih pouči o možnih ukrepih, ki se lahko sprejmejo za varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi posledicami radioaktivnega onesnaženja pitne vode;
 
2.
takoj posreduje ustrezna navodila za ravnanje, kadar je očitno, da bi lahko kakovost take vode predstavljala nevarnost za zdravje ljudi.
 
(4)
Navodila iz 2. točke prejšnjega odstavka pripravi organ, pristojen za varstvo pred sevanji, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window