Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-3714/2016, stran 12814 DATUM OBJAVE: 28.12.2016

VELJAVNOST: od 12.1.2017 do 14.12.2018 / UPORABA: od 12.1.2017

RS 85-3714/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/16, 77/18

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3714. Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K in 30/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P 
o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti

 

I. VSEBINA SKLEPA

 

1. člen

(vsebina sklepa in opredelitev pojmov)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejša merila o tem:
 
-
kdaj se dejavnost za namene 9. točke prvega odstavka 34. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K in 30/16; v nadaljevanju: ZTFI) opravlja kot pomožna dejavnost k redni dejavnosti na ravni skupine in
 
-
kdaj se dejavnost za namene 3. točke prvega odstavka 34. člena ZTFI opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti.
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 
(3)
Glavna dejavnost pomeni celotno področje poslovanja skupine.
 
(4)
Upoštevna dejavnost pomeni:
 
(a)
poslovanje za svoj račun z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ali s pogodbami na izvedene finančne instrumente iz 10. in 11. točke prvega odstavka 7. člena ZTFI, pri čemer se ne upošteva trgovanje za svoj račun, če to pomeni izvrševanje naročila strank, ali
 
(b)
opravljanje investicijske storitve, ki ne pomenijo poslovanja za svoj račun, v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ali pogodbami na izvedene finančne instrumente iz 10. in 11. točke prvega odstavka 7. člena ZTFI za stranke iz svoje redne dejavnosti, če redna dejavnost teh oseb oziroma skupine, v katero so vključene, ni opravljanje investicijskih storitev po ZTFI.
 
(5)
Priviligirane transakcije pomenijo:
 
(a)
transakcije med osebami v skupini v skladu z določbami 3. člena Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljevanju Uredba 648/2012/EU), ki so namenjene zagotavljanju likvidnosti ali upravljanju s tveganji,
 
(b)
transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so po objektivnih kriterijih izvršene zaradi zmanjševanja tveganj v zvezi s tržno dejavnostjo ali financiranja dejavnosti zakladništva v skladu z določbo 10. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS, vključno z ne-OTC izvedenimi finančnimi instrumenti,
 
(c)
transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, ki so namenjene izpolnjevanju obveznosti zagotavljanja likvidnosti na mestih trgovanja, če takšno obveznost predpiše oziroma zahteva Agencija za trg vrednostnih papirjev ali drug nadzorni organ države članice Evropske unije v skladu predpisi Evropske unije ali nacionalne zakonodaje ali če jih predpiše mesto trgovanja iz 4. odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU.
 
(6)
Kapital je kapital, ki vključuje celotni kapital, kratkoročni dolg in dolgoročni dolg, ki se izračuna iz bilanc stanja in finančnih izkazov.
 
(7)
OTC je prosti trg izvedenih finančnih instrumentov v smislu 7. točke 2. člena Uredbe 648/2012/EU.
 
(8)
Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZTFI.
 

II. PODROBNEJŠA MERILA O TEM, KDAJ SE DEJAVNOST OPRAVLJA KOT POMOŽNA DEJAVNOST K REDNI DEJAVNOSTI NA RAVNI SKUPINE

 

2. člen

(višina deležev)

 
Posamezna dejavnost se za namene 9. točke prvega odstavka 34. člena ZTFI opravlja kot pomožna dejavnost k redni dejavnosti na ravni skupine, ki ni opravljanje investicijskih storitev in poslov po ZTFI, če:
 
(a)
znaša kapital, ki ga uporablja skupina za opravljanje upoštevne dejavnosti v Evropski uniji manj kot 5 % kapitala, ki ga uporablja skupina za opravljanje glavne dejavnosti v Evropski uniji in tretjih državah in
 
(b)
znaša obseg trgovalnih aktivnosti skupine v Evropski uniji:
 
-
v izvedene finančne instrumente na blago manj kot 0,5 % celotnih trgovalnih aktivnosti, ki se opravljajo na trgih v Evropski uniji pri enem od naslednjih vrst blaga:
 
1.
kovine
 
2.
nafta in proizvodi iz nafte
 
3.
premog
 
4.
plin
 
5.
energija
 
6.
kmetijski proizvodi
 
7.
drugo blago, na katerega se nanašajo izvedeni finančni instrumenti iz 10. in 11. točke 7. člena ZTFI,
 
-
v pogodbe na izvedene finančne instrumente iz 10. in 11. točke prvega odstavka 7. člena ZTFI manj kot 0,5 % celotnih trgovalnih aktivnosti, ki se opravljajo na trgih v Evropski uniji.
 

3. člen

(izračun kapitala)

 
(1)
Kapital, ki se uporablja za upoštevno dejavnosti iz točke (a) 2. člena tega sklepa, se izračuna tako, da se od zneska kapitala, ki se uporablja za upoštevno dejavnost skupine v Evropski uniji odšteje kapital, ki se uporablja za priviligirane transakcije skupine v Evropski uniji. Ne glede na navedeno se pri izračunu kapitala, ki se uporablja za upoštevno dejavnost ne upošteva kapital, ki ga za trgovalno dejavnost uporablja oseba, ki je članica skupine, če je imetnica dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 164. člena ZTFI oziroma iz 5. člena Direktive 2004/39/ES iz 9. točke prvega odstavka 2. člena ZTFI.
 
(2)
Kapital, ki se uporablja za upoštevno dejavnost iz točke (a) 2. člena tega sklepa, ki je izračunan v skladu z določbo prvega odstavka tega člena, se nato deli s kapitalom, ki se uporablja za glavno dejavnost skupine v Evropski uniji in tretjih državah, delež pa se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja pod točko (a) 2. člena tega sklepa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window