Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-951/2019, stran 2688 DATUM OBJAVE: 5.4.2019

VELJAVNOST: od 6.4.2019 / UPORABA: od 6.4.2019

RS 22-951/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 22/19

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice

 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice

 

1. člen

 
V Odloku o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/15, 9/16 in 17/17), se spremenita naslov in besedilo 6. člena tako, da se glasita:
 

»6. člen

(splošna načela in pomen pojmov)

 
Splošna načela, ki veljajo za vse ukrepe tega odloka, so:
 
-
Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 
-
Pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in zahtevane vloge se določijo v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih.
 
-
Upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega odloka izvede v celoti.
 
-
Občina Jesenice lahko v javnem razpisu pri posameznih ukrepih določi podrobnejše pogoje za dodelitev sredstev.
 
-
Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega odloka, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
 
-
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega odloka, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi, lokacija naložbe pa mora biti na območju Občine Jesenice.
 
-
Delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po zaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
 
-
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
 
-
Občina Jesenice bo hranila evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
 
-
Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
 
-
Vsi računi oziroma poslovne listine, ki se uveljavljajo pri posameznih ukrepih, morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na ime upravičenca.
 
-
Plačnik upravičenih stroškov mora biti vlagatelj.
 
-
DDV ni upravičen strošek. Če imajo vlagatelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek.
 
-
Vlagatelji, ki imajo status društva ali neprofitne organizacije, morajo prijavi predložiti tudi podpisano izjavo, da niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka.
 
-
Upravičenec mora imeti sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto na območju Občine Jesenice.
 
-
Upravičenci morajo na sedežu podjetja in v registrirani poslovni enoti na območju Občine Jesenice opravljati dejavnost in imeti zaposlene ljudi.
 
Pomoč ne sme biti:
 
-
pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
 
-
namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
 
-
dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
 
Pomen pojmov:
 
-
vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki vloži vlogo na javni razpis,
 
-
upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki je upravičena do sredstev javnega razpisa,
 
-
prejemnik pomoči je fizična ali pravna oseba, ki je oziroma bo prejela pomoč de minimis.«
 

2. člen

 
Spremeni se besedilo 7. člena, tako da se glasi:
 
»Upravičeni prejemniki pomoči po tem odloku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
 
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014:
 
-
Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
 
-
Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
 
-
Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
 
Kot upravičenci za dodelitev finančnih vzpodbud so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, združenja …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa. Neupravičeni prejemniki pomoči po tem odloku so velika podjetja.
 
Upravičenci morajo imeti poravnane vse davke in plačane vse socialne prispevke zaposlenih, kar se dokazuje s Potrdilom FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
 
Do prejema pomoči po tem odloku niso upravičeni subjekti, ki:
 
-
so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
 
-
nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih vseh finančnih obveznosti do Občine Jesenice;
 
-
so podjetja iz sektorjev: ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 
-
so podjetja iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi v naslednjih primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window