Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1407/2015, stran 3780 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

VELJAVNOST: od 15.5.2015 / UPORABA: od 15.5.2015

RS 34-1407/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/15

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1407. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 7. 5. 2015 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Idrija za leto 2014

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
 

+---------+-------------------------------------+---------------+
| KONTO |         OPIS        | REALIZACIJA |
|     |                   |   2014   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI          |   17.351.960|
|     |(70+71+72+73+74+78)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   10.475.134|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |   8.968.494|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   7.804.916|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    927.379|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago      |    236.189|
|     |in storitve             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |706 Drugi davki           |       10|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.506.640|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku       |   1.373.584|
|     |in dohodki od premoženja       |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     5.369|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni   |     28.951|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga    |     27.885|
|     |in storitev             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |     70.851|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |     63.082|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     5.855|
|     |sredstev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |     57.227|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih    |        |
|     |sredstev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |     3.100|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov|     3.100|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   6.711.950|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |   1.681.059|
|     |javnofinančnih institucij      |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   5.030.891|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA           |     98.694|
|     |IZ EVROPSKE UNIJE          |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih    |     98.694|
|     |evropskih institucij         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |   18.305.108|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |   3.967.320|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki      |    706.404|
|     |zaposlenim              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev      |    106.803|
|     |za socialno varnost         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.875.420|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     78.123|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve             |    200.570|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |   4.696.356|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencije            |     36.490|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom      |   2.724.731|
|     |in gospodinjstvom          |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |    614.061|
|     |organizacijam in ustanovam      |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |   1.321.074|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   9.327.785|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   9.327.785|
|     |sredstev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    313.647|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |    104.051|
|     |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|     |proračunski uporabniki        |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |432 Investicijski transferi     |    209.596|
|     |proračunskim uporabnikom       |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |    –953.148|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH          |        |
|     |TERJATEV IN NALOŽB          |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     1.225|
|     |PRODAJA               |        |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     1.225|
|     |PRODAJA               |        |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |     1.225|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     3.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     3.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in |     3.000|
|     |finančnih naložb           |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     –1.775|
|     |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |C. RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)   |    421.706|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    421.706|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |    421.706|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     15.191|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE         |    970.114|
|     |(VII.-VIII.)             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    953.148|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |    106.379|
|     |DAN 31. 12.             |        |
|     |PRETEKLEGA LETA           |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2014.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window