Navigacija

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-2787/2013, stran 8659 DATUM OBJAVE: 13.9.2013

VELJAVNOST: od 14.9.2013 / UPORABA: od 14.9.2013

RS 76-2787/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 19.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/13, 92/13, 106/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2787. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

 
 
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12 in 14/13 - popr.) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

 
 

1. člen

 
(1)
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2013 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 23. oktobra 2013.
 
(2)
Prevzemanje obveznosti iz prejšnjega odstavka mora­jo neposredni uporabniki omejiti na način, da s prevzemanjem obveznosti na integralnih postavkah tipa 1 ne prekoračijo 93 % sprejetega obsega pravic porabe določenega v Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
 
(3)
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za obveznosti na plačnih kontih (podskupina kontov 400 in 401), za energijo, vodo, komunalne storitve (konto 4022), za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027), za plačila obresti (podskupina kontov 403 in 404), za rezerve (pod­skupina kontov 409), za transfere nezaposlenim (konto 4110), za družinske prejemke in starševska nadomestila (konto 4111), za transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (konto 4131), za tekoče transfere v javne zavode (konto 4133), za tekoče transfere v državni proračun (konto 4134) ter za plačila sredstev v proračun Evropske unije (podskupina kontov 450).
 
(4)
Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za prevze­manje obveznosti:
 
1.
iz naslova zadolževanja države,
 
2.
za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
 
3.
za plačila iz 29. člena Zakona o izvrševanju prora­čunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, in 61/13; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314),
 
4.
iz naslova namenskih prejemkov, namenskih sredstev EU ter pripadajočih sredstev slovenske udeležbe, po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12 in 14/13 - popr.) ter ZIPRS1314,
 
5.
za izdatke za nujna službena potovanja, v okviru finančno ovrednotenega programa,
 
6.
ki jih v izjemnih primerih predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj in ciljni pri­manjkljaj proračuna države za leto 2013.
 

1.a člen

 
Ne glede na 1. člen tega pravilnika lahko neposredni uporabniki proračuna države prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, v skladu s 23. členom ZIPRS1314.
 

2. člen

 
(1)
Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 24. oktobra 2013, do 16. ure za vse ob­veznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
 
(2)
Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumen­tacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
 
(3)
Neposredni uporabniki morajo predložiti:
 
1.
odredbe za plačilo - nakazilo do vključno ponedeljka, 2. decembra 2013, najkasneje do 17. ure,
 
2.
zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 5. decembra 2013, najkasneje do 16. ure,
 
3.
naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno srede, 11. decembra 2013,
 
4.
odredbe za plačilo - nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do torka, 24. decembra 2013.
 
(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz četrtega od­stavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo na­slednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
 
(5)
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinj­stvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, do vključno torka, 17. decembra 2013, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window