Navigacija

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5618/2002, stran 14827 DATUM OBJAVE: 27.12.2002

VELJAVNOST: od 28.12.2002 / UPORABA: od 28.12.2002

RS 115-5618/2002

Verzija 13 / 13

Čistopis se uporablja od 25.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.9.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

5618. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister, pristojen za finance
 

P R A V I L N I K
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon o računovodstvu).
 

2. člen

 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednje pomene:
 
Uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: uporabniki EKN) so zavezanci po zakonu o računovodstvu, ki morajo v skladu z določbo 13. člena tega zakona pri vodenju poslovnih knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister pristojen za finance.
 
Enotni kontni načrt je kontni načrt, ki je predpisan s pravilnikom, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik o EKN).
 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: določeni uporabniki EKN) so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Določeni uporabniki EKN so vsi posredni uporabniki določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen javnih skladov, ZZZS in ZPIZ, ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin.
 
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Drugi uporabniki EKN so našteti v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in 34/04; v nadaljevanju: pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov). Drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ.
 
Neposredni uporabnik proračuna oziroma posredni uporabnik proračuna je tisti uporabnik EKN, ki ima status neposrednega ali posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna v skladu z 2. in 3. členom Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
 
Bilanca stanja, je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja.
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dosegel v obračunskem obdobju.
 
Pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice določene s tem pravilnikom kot priloge k bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov ter druge računovodske informacije določene s tem pravilnikom ali drugim predpisom ter tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik enotnega kontnega načrta.
 
Računovodsko poročilo je del letnega poročila. Sestavljajo ga bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom.
 
Poslovno poročilo so informacije, ki jih pripravi poslovodstvo o poslovanju uporabnika EKN. Del poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju: zakon o javnih financah).
 
Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ je del poslovnega poročila neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, ZZZS, ZPIZ in javnega sklada, v kateri njegov predstojnik oziroma poslovodni organ izjavlja, da ima vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora javnih financ, ki deluje in se ustrezno vzdržuje ter zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za doseganje ciljev, pravilnosti poslovanja in poročanja.
 

3. člen

 
Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, je opredeljena z računovodskimi predpisi ter računovodskimi standardi, ki veljajo za uporabnike enotnega kontnega načrta.
 
Podatki v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se izkazujejo v eurih, brez centov.
 

II. LETNO POROČILO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window