Navigacija

Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2524/2002, stran 5266 DATUM OBJAVE: 14.6.2002

VELJAVNOST: od 29.6.2002 / UPORABA: od 29.6.2002

RS 52-2524/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.6.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 52/02

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.6.2002
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2524. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)

 
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2002.
 
001-22-55/02
 
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-B)

 

1. člen

 
(1)
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) se v 66. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
"(3)
Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna po četrtem, petem in šestem odstavku 139. člena tega zakona. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis.
 
(4)
Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka ta dejstva pred organom dokaže z osebnim dokumentom ali drugo javno listino. Če gre za dejstva, ki se s časom spreminjajo in organ podvomi v njihovo resničnost, si organ na način iz prejšnjega odstavka priskrbi podatke iz uradnih evidenc."
 
(2)
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 139. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
 
"(4)
Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanje, je dolžan od pristojnega organa podatke zahtevati takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno.
 
(5)
Podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno tajnost, si lahko uradna oseba v skladu s prejšnjim odstavkom priskrbi le na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve stranke, na katero se ti podatki nanašajo.
 
(6)
Način pridobivanja podatkov o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje, kakšen drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, podrobneje določi Vlada Republike Slovenije z uredbo."
 

3. člen

 
(1)
V 289. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
"(5)
Ne glede na določbe tega člena, upravno izvršbo denarnih obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti."
 
(2)
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window