Navigacija

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-305/2006, stran 831 DATUM OBJAVE: 27.1.2006

VELJAVNOST: od 28.1.2006 / UPORABA: od 28.1.2006

RS 9-305/2006

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 5.8.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/06, 76/06, 83/06

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.8.2006
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

305. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006

 
Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 - ZDU-1, 58/02 - ZMR-1 in 45/04 - ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006

 

I. POGLAVJE: SPLOŠNO

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpore za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71, in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES),
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES).
 
(2)
IAKS se uporablja za postopke uveljavljanja neposrednih plačil iz Priloge I Uredbe 1782/2003/ES in združljivih shem podpor iz Priloge V Uredbe 1782/2003/ES, opredeljenih v:
 
-
predpisu, ki ureja neposredna plačila za pridelovalce določenih poljščin;
 
-
predpisu, ki ureja trg s svežim sadjem in zelenjavo;
 
-
predpisu, ki ureja trg s hmeljem;
 
-
predpisu, ki ureja podporo za pridelavo semena kmetijskih rastlin;
 
-
predpisu, ki ureja neposredne podpore za ovce in koze;
 
-
predpisu, ki ureja neposredna plačila za goveje in telečje meso;
 
-
predpisu, ki ureja mlečne premije in dodatno plačilo za mleko;
 
-
predpisu, ki ureja trg z oljčnim oljem;
 
-
predpisu, ki ureja plačila za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja PRP);
 
-
predpisu, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
-
nosilec kmetijskega gospodarstva je fizična ali pravna oseba, ki je pooblaščena oziroma upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek za pridobitev sredstev iz ukrepov kmetijske politike oziroma sodeluje v izvajanju ukrepov kmetijske politike ter je vpisana v register kmetijskih gospodarstev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
 
-
kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota na ozemlju Republike Slovenije, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov oziroma sedež, ime oziroma firmo in je organizirano v eni od naslednjih oblik:
 
a)
pravna oseba,
 
b)
samostojni podjetnik posameznik,
 
c)
kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer za kmetijo šteje tudi čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
 
d)
društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
 
e)
izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo,
 
f)
agrarna ali pašna skupnost;
 
-
zbirna vloga je enotna vloga, ki vključuje podatke o kmetijskem gospodarstvu in zahtevke za neposredna plačila ter združljive sheme podpor, opredeljene v petem odstavku 9. člena te uredbe. Zahtevek za neposredna plačila za hmelj, ki ga uveljavlja organizacija proizvajalcev, ni sestavni del zbirne vloge;
 
-
navzkrižna skladnost pomeni predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene v predpisu o navzkrižni skladnosti ter v skladu s 4. ter 5. členom Uredbe 1782/2003/ES;
 
-
grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. GERK kmetijskega zemljišča ima izločene površine nekmetijske rabe in površine kmetijskih zemljišč, ki niso v rabi;
 
-
kmetijska parcela je strnjena površina zemljišča znotraj enega GERK-a, na kateri se goji ena skupina rastlin, določena v 49. členu Uredbe 796/2004/ES;
 
-
poljina je strnjena površina posamezne poljščine na njivi znotraj enega GERK-a;
 
-
evidenca GERK je evidenca, ki vsebuje podatke o GERK-ih;
 
-
kmetijska zemljišča v smislu točke a) 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za vzpostavitev sheme enotnega plačila, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1) so kmetijska zemljišča, ki jih ima nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi in jih prijavi v register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov (v nadaljnjem besedilu: RKG) po GERK-ih kot naslednje vrste dejanske rabe: 1100 – njiva/vrt, 1130 – začasni travnik, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1330 – gorski pašnik, 1211 – vinograd, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik in 1240 – ostali trajni nasadi;
 
-
GERK-i z vrsto dejanske rabe trajni travnik, barjanski travnik in gorski pašnik pomenijo "trajni travnik" v smislu druge točke 2. člena Uredbe 796/2004/ES;
 
-
travniški sadovnjak je ekstenzivni nasad visokodebelnih sadnih dreves, v katerem je najmanjša gostota 50 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Travniški sadovnjak lahko vključuje eno ali več različnih sadnih vrst;
 
-
mejica je pas lesnate vegetacije (grmovja ali drevja) v pretežno odprti kulturni krajini, širok do 10 metrov. Je pestre botanične sestave in pomemben življenjski ter varovalni prostor za živali in rastline. Večinoma poteka ob mejah GERK-ov, vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd.;
 
-
trajni nasadi so vinogradi, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina, hmeljišča, ki se vodijo v registru pridelovalcev hmelja, intenzivni sadovnjaki, ki se vodijo v registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, in oljčniki, ki se vodijo v registru pridelovalcev oljk.
 

3. člen

(pristojni organ)

 
Skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za vzpostavitev in izvajanje IAKS-a vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne skladnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window