Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5715/2007, stran 16389 DATUM OBJAVE: 14.12.2007

VELJAVNOST: od 15.12.2007 do 21.12.2015 / UPORABA: od 15.12.2007

RS 115-5715/2007

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 115/07, 99/12, 93/15

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

5715. Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 
 
Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena v zvezi z 2. točko 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/07 in 102/07, v nadaljevanju: ZZavar) in 114/06 – ZUE izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
 

S K L E P
o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega
sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep podrobneje določa vrste in lastnosti naložb zavarovalnic, ki so financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljevanju naložbe kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic), omejitev teh naložb, njihovo vrednotenje ter način in roke poročanja.
 
(2)
Ta sklep določa tudi način in roke poročanja o vrstah in vrednosti naložb zavarovalnic, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
 
(3)
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za zavarovalne in pozavarovalne poole ter pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 

2. člen

(vrste in lastnosti kritnega premoženja)

 
(1)
Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naložbe:
 
1.
iz 1. do 18. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar,
 
2.
kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb kritnega premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar, ter kratkoročne terjatve iz naslova drugih donosov od naložb kritnega premoženja,
 
3.
terjatve do zavarovalcev za zavarovalne premije iz naslova premoženjskih zavarovanj, kjer je od pripoznanja terjatve do presečnega datuma za poročanje (zadnji dan tromesečja) preteklo manj kot tri mesece.
 
4.
terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev in
 
5.
terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev, prodanih oziroma kupljenih na datum ali dan pred datumom poročanja, nastale zaradi zamika pri poravnavi.
 
(2)
Za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. in 3. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar se štejejo tudi sestavljeni vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
-
glavnica oziroma osnova vrednostnega papirja je dolžniški vrednostni papir;
 
-
donos vrednostnega papirja je lahko vezan na gibanje obrestnih mer, gibanje lastniških vrednostnih papirjev, gibanje indeksov, gibanje vrednosti točk skladov, gibanje valutnih tečajev;
 
-
izdajatelj vrednostnega papirja je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD oziroma se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD;
 
-
vrednostni papir oziroma izdajatelj vrednostnega papirja mora imeti primerno bonitetno oceno oziroma mora za vrednostni papir jamčiti tretja oseba, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD s primerno bonitetno oceno;
 
-
zagotovljeno mora biti najmanj 100% vračilo glavnice vrednostnega papirja ob zapadlosti.
 
Za primerno bonitetno oceno vrednostnega papirja in izdajatelja vrednostnega papirja iz drugega odstavka tega člena oziroma tretje osebe, ki za ta papir jamči, se šteje ocena, ki ni nižja od ocene BBB- pri Standard & Poor's oziroma Fitch-IBCA oziroma Baa3 pri Moody's.
 
Med sestavljene dolžniške vrednostne papirje ne štejemo dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero, dolžniških vrednostnih papirjev, ki se revalorizirajo z inflacijo in dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo opcije odpoklica.
 
(3)
Med dovoljene naložbe kritnega premoženja in kritnega sklada se štejejo tudi vlaganja v sklade zasebnega lastniškega kapitala, vendar skupni znesek vlaganj ne sme presegati 1% zavarovalno tehničnih rezervacij. Vložek v hedge sklad, kot obliko skladov zasebnega lastniškega kapitala ni dovoljena naložba.
 
(4)
Za zavarovanje terjatev iz naslova posojil iz 9. toč­ke prvega odstavka 121. člena ZZavar se lahko upoštevajo le likvidni vrednostni papirji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar, ocenjeni s primerno bonitetno oceno, kot je opredeljena v drugem odstavku tega člena ter likvidni vrednostni papirji iz 4. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar.
 
(5)
Posojila iz 10. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar so ustrezno zavarovana, kadar vrednost zavarovanja presega vrednost odobrenega posojila skupaj z obračunanimi obrestmi, morebitnimi sodnimi stroški in zamudnimi obrestmi, kot tudi morebitnimi stroški izvedbe odprodaje zastavljenega ali pridržanega premoženja.
 

3. člen

(kritni sklad)

 
(1)
Za naložbe kritnih skladov se uporabljajo določbe 2. člena tega sklepa, razen za naložbe kritnega sklada iz 2. in 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar v delu, v katerem niso vezane na minimalno zajamčeno izplačilo.
 
(2)
Naložbe kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar lahko obsegajo samo tržne vrednostne papirje in investicijske kupone vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih ter kratkoročne depozite in denarna sredstva. Navedene naložbe so tudi edine vrste naložb, ki jih zavarovalnica lahko opredeli v zavarovalni pogodbi ali v prospektu kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar. Za navedene naložbe mora biti zagotovljen delujoč trg, ki bo omogočal zanesljivo vrednotenje po pošteni vrednosti, ki predstavlja vrednost, po kateri bi si takšno naložbo izmenjali dobro obveščeni in voljni stranki, ki sta medsebojno neodvisni in enakopravni.
 
(3)
Zavarovalnica mora oblikovati ločene kritne sklade iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar za zavaro­valne pogodbe ali prospekte, če le-ti opredeljujejo različno naložbeno politiko. V pravilih upravljanja kritnega sklada, zavarovalnih pogojih in v prospektu mora biti zapisan način izračuna čiste vrednosti sredstev (ČVS), vrednosti enote pre­moženja kritnega sklada, postopek vplačil premij in izplačil iz kritnega sklada (vključno s pogoji in omejitvami le-teh), kot tudi določitev datuma konverzije vplačil in izplačil iz kritnega sklada.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window