Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-4489/2007, stran 12149 DATUM OBJAVE: 8.10.2007

VELJAVNOST: od 9.10.2007 / UPORABA: od 9.10.2007

RS 91-4489/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.10.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/07

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.10.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2007.
 
001-22-105/07
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-J)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 62. členu 7. točka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
"7. so zdravstveni in drugi zavodi, organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter zasebni zdravstveni delavci, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, dolžni poslovno sodelovati na področju dopolnilnega zavarovanja z vsemi zavarovalnicami, ki izvajajo takšno zavarovanje in jim v elektronskem zapisu zagotavljati podatke, potrebne za delovanje dopolnilnega zavarovanja iz šestega in sedmega odstavka 79.b člena tega zakona. Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje, morajo voditi računovodske evidence o stroških zdravstvenih storitev, zdravilih in medicinskih pripomočkih v kriptiranem zapisu za vsakega zavarovanca.".
 

2. člen

 
Prvi odstavek 62.d člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje, so vključene v izravnalno shemo dopolnilnega zavarovanja, s katero se med njimi izravnavajo razlike v stroških zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz različnih struktur zavarovancev posameznih zavarovalnic glede na starost in spol. Stroški zdravstvenih storitev vključujejo zneske obračunskih škod iz naslova kritja dopolnilnega zavarovanja ter zneske obračunanih nadomestil za zagotavljanje podatkov iz 7. točke drugega odstavka 62. člena tega zakona. Višino teh nadomestil dogovorijo zavarovalnice z zdravstvenimi in drugimi zavodi, z organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ter zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, v obliki odstotka od zneskov kosmatih obračunanih škod. Če je mesečni znesek obračunanih škod iz naslova kritja dopolnilnega zavarovanja pri izvajalcu zdravstvenih storitev do 25.000,00 EUR, 1 odstotek, nad tem zneskom pa 0,75 odstotka.".
 
Besedilo drugega odstavka 62.d člena se črta.
 

3. člen

 
V 79.b členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
 
"Zavod je dolžan na zahtevo občin in drugih zavezancev za prispevek posredovati podatke iz evidence o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 
Podatki iz 7. točke drugega odstavka 62. člena tega zakona, ki jih zdravstveni in drugi zavodi, organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ter zasebni zdravstveni delavci, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe posredujejo zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje najmanj enkrat mesečno in so sestavni del računa za opravljene storitve, izdana zdravila in medicinske pripomočke so naslednji:
 
-
številka kartice zdravstvenega zavarovanja zavarovanca,
 
-
datum rojstva zavarovanca,
 
-
spol zavarovanca,
 
-
številka police dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zavarovanca,
 
-
šifra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za posamezno storitev, zdravilo oziroma medicinski pripomoček,
 
-
naziv storitve, zdravila oziroma medicinskega pripomočka,
 
-
količina storitve, zdravila oziroma medicinskega pripomočka,
 
-
vrednost na enoto (celotna cena storitve, zdravila ali medicinskega pripomočka z davkom na dodano vrednost),
 
-
skupna vrednost ((količina) x (vrednost na enoto)),
 
-
vrednost doplačila ((skupna vrednost) x (odstotek doplačila z davkom na dodano vrednost)),
 
-
davčna stopnja (izražena v odstotku, npr. 8,5%),
 
-
znesek davka (znesek davka, vključenega v vrednost doplačila),
 
-
datum začetka opravljanja storitve oziroma izdaje zdravila ali medicinskega pripomočka,
 
-
oznaka številke zahtevka za plačilo, v katerem je vključen individualni račun.
 
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka morajo izvajalci zdravstvenih storitev glede na dejavnost, ki jo opravljajo in glede na raven opravljanja dejavnosti, zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje, posredovati še podatke iz naslednjih skupin podatkov:
 
-
tip zavarovane osebe (osnovna zdravstvena dejavnost),
 
-
število količnikov oziroma točk (osnovna zdravstvena dejavnost, specialistično ambulantna dejavnost),
 
-
število dodatnih količnikov oziroma točk (osnovna zdravstvena dejavnost, specialistično ambulantna dejavnost),
 
-
razlog obravnave (specialistično ambulantna, bolnišnična in zdraviliška dejavnost),
 
-
šifra dejavnosti dopolnilnega zavarovanja (specialistično ambulantna, bolnišnična in zdraviliška dejavnost),
 
-
šifra dodatne dejavnosti dopolnilnega zavarovanja (specialistično ambulantna, bolnišnična in zdraviliška dejavnost),
 
-
datum zaključka opravljanja storitve (bolnišnična in zdraviliška dejavnost),
 
-
kopijo obrazca "Nalog za prevoz" za nenujne reševalne prevoze (dejavnost reševalnih prevozov – izjemoma se ta podatek lahko posreduje v papirnati in ne v elektronski obliki).
 
Podatki v elektronski obliki zapisa morajo biti kriptirani, prek telekomunikacijskih omrežij pa se prenašajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Elektronsko obliko zapisa podatkov iz šestega in sedmega odstavka tega člena se natančneje določi s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje. Podatke iz šestega in sedmega odstavka tega člena, pridobljene na podlagi 7. točke drugega odstavka 62. člena tega zakona, smejo zavarovalnice uporabljati le za namen izvajanja dopolnilnega zavarovanja.".
 
Dosedanji peti odstavek postane deveti odstavek.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window