Navigacija

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1761/2007, stran 4585 DATUM OBJAVE: 13.4.2007

VELJAVNOST: od 28.4.2007 / UPORABA: od 28.4.2007

RS 33-1761/2007

Verzija 11 / 11

Čistopis se uporablja od 1.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2021 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.6.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

1761. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

 
Razglašam Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2007.
 
Št. 001-22-45/07
 
Ljubljana, dne 10. aprila 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt)

 

IV. PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM IN PRIKAZ STANJA PROSTORA

 

89. člen

(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)

 
(1)
Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo investitorji po končani gradnji.
 
(2)
Vodenje katastra iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture.
 
(3)
Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture posredujejo investitorji, v topografski bazi povezljivi z zemljiškim katastrom, organu pristojnemu za geodetske zadeve. Vsaka sprememba podatkov v katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo podatka v topografski bazi, se evidentira in posreduje pristojnemu organu za geodetske zadeve v roku treh mesecev od njenega nastanka.
 
(4)
Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture se uporabljajo identifikacijske oznake, ki jih določi organ, ki je v okviru ministrstva pristojen za geodetske zadeve.
 
(5)
Vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture podrobneje predpišejo pristojni ministri v soglasju z ministrom za prostor.
 
 • topic_Urejanje_prostora_in_planiranje
 • topic_Urejanje_prostora_in_varstvo_okolja
 • topic_NEGOSPODARSKE_DEJAVNOSTI
 • topic_TFL_Register_predpisov_iz_davčno-finančnega_področja
 • topic_Varstvo_okolja
 • topic_Urejanje_prostora_in_varstvo_okolja
 • topic_NEGOSPODARSKE_DEJAVNOSTI
 • topic_TFL_Register_predpisov_iz_davčno-finančnega_področja
 
Št. 800-01/06-8/1
 
Ljubljana, dne 30. marca 2007
 
EPA 1171-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega zakona

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), Uradni list RS 108-4890/2009 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

21. člen

(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)

 
(1)
Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.
 
(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v postopku priprave občinskega in regionalnega prostorskega načrta po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) dokonča:
 
-
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovanje, če je občina osnutek občinskega oziroma regionalnega prostorskega načrta poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona, in
 
-
potrditev predloga občinskega prostorskega načrta, ki vključuje pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in mnenja ministrstva k temu predlogu, če je občina slednjega poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona.
 
(3)
Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo ob smiselni uporabi določb prvega in drugega odstavka tega člena, zaključeni pa morajo biti do 1. januarja 2011. Šteje se, da so postopki priprave in sprejetja prostorskih sestavin zaključeni do tega roka, če je bila do takrat opravljena njihova javna razgrnitev.
 

22. člen

(uskladitev drugih predpisov s tem zakonom)

 
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v šestem in sedmem odstavku 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) uporabljeni izraz »sklep o potrditvi predloga plana po predpisih o prostorskem načrtovanju« pomeni »sklep o ugotovitvi usklajenosti« po določbah tega zakona.
 

23. člen

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C), Uradni list RS 43-2042/2011 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

42. člen

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati drugi in tretji odstavek 44. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), uporabljata pa se do uveljavitve predpisov iz 3.b in 3.c člena zakona ter objave seznama organizacij iz 3.f člena zakona.
 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08), njegove določbe, razen tretjega stavka prvega odstavka 2. člena in tretje alinee četrtega odstavka 4. člena, pa se uporabljajo do uveljavitve predpisov iz 3.b in 3.c člena zakona ter objave seznama organizacij iz 3.f člena zakona.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), Uradni list RS 57-2413/2012 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

25. člen

(podzakonski predpisi)

 
Minister izda predpis iz šestega odstavka 47. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
 

26. člen

(državni prostorski red)

 
(1)
Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 37.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
 
(2)
Ministrstvo vzpostavi zbirko državnega prostorskega reda v šestih mesecih od uveljavitve predpisa vlade iz prejšnjega odstavka. Šteje se, da je zbirka državnega prostorskega reda vzpostavljena, ko se v skladu s šestim odstavkom 37.a člena zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objavi prvi seznam pravil državnega prostorskega reda.
 
(3)
Ne glede na določbe prvega odstavka 92. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) velja Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) do vzpostavitve zbirke državnega prostorskega reda.
 

27. člen

(splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora)

 
Državni nosilci urejanja prostora pripravijo in objavijo splošne smernice iz drugega odstavka 47. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
 

28. člen

(državni nosilci urejanja prostora)

 
Ne glede na določbe področnih zakonov se z nastopom roka za objavo splošnih smernic iz prejšnjega člena šteje, da so državni nosilci urejanja prostora, ki izdajajo smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, tisti, ki so vpisani v seznam državnih nosilcev urejanja prostora v skladu z 11.a členom zakona.
 

29. člen

(dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč)

 
(1)
Občina lahko najpozneje do 1. januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 
-
da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih dejavnosti,
 
-
da širitev območja stavbnih zemljišč bistveno ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzposta­vljen poseben pravni režim, razen v primerih, ko predvideni posegi niso v nasprotju s temi režimi,
 
-
da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m2 površin in
 
-
da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
 
(2)
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: sklep o širitvi) sprejme občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.
 
(4)
Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.
 
(5)
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
 
(6)
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
 
(7)
Sklep o širitvi in presoja sprejemljivosti posega v naravo po predpisih o ohranjanju narave, kolikor je zahteva­na, sta sestavni del investitorjeve vloge za izdajo gradbene­ga dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
 
(8)
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.
 

30. člen

(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)

 
(1)
Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po določbah ZPNačrt, pri čemer se njegov 51.a člen ne uporablja in se postopki njihove priprave zaključijo ob smiselni uporabi določb 52. člena zakona.
 
(2)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov končajo v skladu z ZPNačrt, če so bili, skladno s prvim odstavkom njegovega 51.a člena, predlogi teh aktov poslani ministrstvu pred dnem uveljavitve tega zakona.
 
(3)
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov nadaljujejo po določbah tega zakona, če z nastopom roka iz 28. člena tega zakona osnutki teh aktov, skladno z drugim odstavkom 47. člena ZPNačrt, še niso bili posredovani ministrstvu.
 
(4)
Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo ob smiselni uporabi določb prvega in drugega odstavka tega člena.
 

31. člen

(spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja Slovenije)

 
(1)
Do uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta se Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) lahko spreminja in dopolnjuje po postopku, kot ga za pripravo državnega strateškega prostorskega načrta določa 23. člen zakona, razen določbe četrtega odstavka 23. člena.
 
(2)
Za spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja Slovenije se izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja.
 

32. člen

(začetek veljavnosti)

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A), Uradni list RS 57-2414/2012 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

30. člen

(prenehanje veljavnosti določb ZPNačrt)

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določba drugega odstavka 92. člena v delu, ki ureja spreminjanje in dopolnjevanje državnih lokacijskih načrtov, določba tretjega odstavka 92. člena in določba četrtega odstavka 93. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C).
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Uradni list RS 61-2915/2017 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

299. člen

(razveljavitev in uporaba zakonov)

 
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati ZUreP-1 in ZUPUDPP, pri čemer se še uporabljata do začetka uporabe tega zakona.
 
(2)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati ZPNačrt, razen 89. člena, pri čemer se med podatke o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture, ki se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture, šteje tudi evidenca o planinskih poteh v skladu z zakonom, ki ureja planinske poti. V ta namen se ne glede na določbe zakona, ki ureja planinske poti, prostorski prikaz tras planinskih poti ne prikaže na geodetskem načrtu, temveč z linijami, lokacije katerih so določene s koordinatami lomov v državnem koordinatnem sistemu z natančnostjo, ki ustreza natančnosti merila 1:5000. Razen 89. člena se preostale določbe ZPNačrt uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window