Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-5073/2007, stran 13775 DATUM OBJAVE: 9.11.2007

VELJAVNOST: od 24.11.2007 / UPORABA: od 1.9.2008

RS 102-5073/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/07, 107/10 - ZOsn-G

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.1.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5073. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2007.
 
Št. 001-22-126/07
 
Ljubljana, dne 5. novembra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 77/486/EGS Evropskega sveta z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov (UL L št. 199 z dne 6. avgusta 1977, str. 32–33).".
 

2. člen

 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
 
-
zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 
-
spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 
-
omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 
-
pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 
-
vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 
-
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 
-
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 
-
vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 
-
razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 
-
razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 
-
razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 
-
razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 
-
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 
-
razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 
-
razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.".
 

3. člen

 
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira tečaj slovenščine.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window