Navigacija

Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1180/2006, stran 2969 DATUM OBJAVE: 21.3.2006

VELJAVNOST: od 5.4.2006 / UPORABA: od 5.4.2006

RS 29-1180/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/06, 90/12 - ZdZPVHVVR

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1180. Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)

 
Razglašam Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca 2006.
 
Št. 001-22-32/06
 
Ljubljana, dne 14. marca 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O MINERALNIH GNOJILIH (ZMinG-1)

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon za izvajanje Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304 z dne 21. 11. 2003, str. 1, v vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2003/2003/ES) določa pristojni organ za izvajanje Uredbe 2003/2003/ES; pristojni organ nadzora in način odvzema vzorca za analizo za potrebe tega nadzora; označevanje mineralnih gnojil, ki se dajejo v promet, v slovenskem jeziku.
 
(2)
Ta zakon določa tudi dajanje v promet mineralnih gnojil v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES.
 
(3)
Poleg pogojev, določenih s tem zakonom, se za promet in uporabo mineralnih gnojil, če vsebujejo snovi, ki imajo nevarne lastnosti, uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo kemikalije.
 
(4)
Če vsebujejo mineralna gnojila, poleg hranil, tudi fitofarmacevtska sredstva, se za njihov promet in uporabo uporabljajo predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva.
 
(5)
Za mineralna gnojila iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo metode vzorčenja, analiz in preskusov, določene v Uredbi 2003/2003/ES.
 

2. člen

(pristojna organa)

 
Pristojna organa za izvajanje Uredbe 2003/2003/ES sta ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, kot organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju mineralnih gnojil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), in inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, kot organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja mineralnih gnojil.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Mineralna gnojila po tem zakonu so vse spojine in snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti rastlin, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali izboljšanja rodovitnosti tal ter so pridobljena v industrijskem postopku.
 
(2)
Mineralna gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika po tem zakonu so enostavna ali sestavljena gnojila na osnovi amonijevega nitrata, ki vsebujejo več kot 28 utežnih % dušika v obliki amonijevega nitrata.
 
(3)
Izrazi, določeni v Uredbi 2003/2003/ES, se uporabljajo tudi za mineralna gnojila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window