Navigacija

Pravilnik o boleznih živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-4168/2007, stran 11096 DATUM OBJAVE: 7.9.2007

VELJAVNOST: od 8.9.2007 / UPORABA: od 8.9.2007

RS 81-4168/2007

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/07, 24/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4168. Pravilnik o boleznih živali

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvrševanje tretjega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05-ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K o boleznih živali

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejšo razvrstitev bolezni živali (v nadaljnjem besedilu: bolezni), preventivne in druge ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni, način sporočanja, obveščanja, poročanja in prijavljanja bolezni, pogoje za pridobitev statusov za določene bolezni ter seznam imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev, laboratorijskih testov in metod, odvzem vzorcev ter pošiljanje v diagnostično preiskavo:
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skupnosti (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 58) zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 1. marca 2004 o spremembah Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti z vključitvijo nekaterih bolezni kopitarjev ter nekaterih bolezni čebel na seznam prijavljivih bolezni (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2004, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/894/EGS);
 
-
za izvajanje Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 19), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, 20. 12. 2006, str. 1);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/426/EGS);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990, str. 6), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/539/EGS);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/68/EGS);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 26. aprila 2007 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS zaradi vključitve dodatnih zdravstvenih ukrepov za trgovino z živimi čebelami in posodobitve vzorcev zdravstvenih spričeval (UL L št. 114 z dne 1. 5. 2007, str. 17);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (UL L št. 260 z dne 5. 9. 1992, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 69), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/10/ES z dne 21. februarja 2007 o spremembi Priloge IIk Direktivi Sveta 92/119/EGS o ukrepih, ki jih je treba izvesti na zaščitenem območju po izbruhu vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 63 z dne 1. 3. 2007, str. 24);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
 
-
za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 z dne 26. junija 2007 o spremembi prilog I, III, VII in X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 165 z dne 27. 6. 2007, str. 8);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L št. 192 z dne 20. 7. 2002, str. 27), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
 
-
za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 245/2007 z dne 8. marca 2007 o spremembi in prilagoditvi Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede Bolgarije, Romunije in Malezije (UL L št. 73 z dne 13. 3. 2007, str. 9);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L št. 306 z dne 22. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L št. 10 z dne 14. 1. 2006, str. 16);
 
-
v skladu z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
 
1.
primer bolezni je vsaka uradna potrditev obvezno prijavljive bolezni iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri katerikoli živi ali mrtvi živali ali njenem delu, oziroma potrditev druge bolezni iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
2.
izbruh oziroma pojav bolezni pomeni enega ali več primerov bolezni na gospodarstvu ali območju v Republiki Sloveniji;
 
3.
primarni izbruh bolezni je izbruh bolezni, ki ni epizootiološko vezan na predhodne izbruhe v isti regiji ali prvi izbruh bolezni v drugi regiji;
 
4.
laboratorijske preiskave so preiskave na posamezno bolezen, opravljene v skladu z zadnjo izdajo Diagnostičnega priročnika Mednarodne organizacije za zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: OIE) oziroma s predpisi Skupnosti;
 
5.
ADNS (Animal Disease Notification System) je računalniški sistem Evropske komisije za notifikacijo živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS;
 
6.
WAHIS (World Animal Health Information System) je računalniški sistem OIE za obveščanje in poročanje o pojavih bolezni in izvajanju veterinarskih ukrepov za bolezni iz liste OIE;
 
7.
regija je del Republike Slovenije, velik vsaj 2.000 km2, ki je pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS);
 
8.
čreda je žival oziroma skupina živali na gospodarstvu kot epidemiološka enota; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak zdravstveni status.
 

II. RAZVRSTITEV BOLEZNI

 

3. člen

(lista bolezni)

 
(1)
Bolezni so v skladu s Kodeksom o zdravju živali OIE, razvrščene v enotno listo, navedeno v Prilogi 1 tega pravilnika, kateri je dodana nacionalna lista bolezni.
 
(2)
O vseh ukrepih, ki se izvajajo za spremljanje, ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) vsakih 6 mesecev (polletno in letno) poroča OIE preko WAHIS.
 
(3)
Bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika, ki niso navedene v Prilogi 2 tega pravilnika, se potrdi na podlagi kliničnih oziroma laboratorijskih preiskav.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window