Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-6422/2007, stran 18771 DATUM OBJAVE: 31.12.2007

VELJAVNOST: od 1.1.2008 do 21.3.2014 / UPORABA: od 1.1.2008

RS 126-6422/2007

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 22.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 126/07, 37/11 - odl. US, 17/14

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.3.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

6422. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o koncesiji gospodarske javne služba dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07) ter po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije, ki ga je izdala s sklepom št. 36001-8/2007/4 z dne 27. 12. 2007 po predhodni pridobitvi mnenja Javne agencije Republike Slovenije za energijo z dne 13. 11. 2007, izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije SODO, d.o.o., Maribor, naslednje
 

S P L O Š N E     P O G O J E    
za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne
energije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo:
 
-
odnose med SODO in odjemalci;
 
-
priključitev na distribucijsko omrežje električne energije (v nadaljevanju: omrežje);
 
-
odjem in oddajo električne energije;
 
-
merilne naprave in merjenje električne energije;
 
-
obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe omrežij;
 
-
odnose med SODO in dobavitelji električne energije;
 
-
odnose med odjemalci in dobavitelji električne energije;
 
-
evidenco merilnih mest;
 
-
kakovost storitev sistemskega operaterje distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju: SODO).
 

2. člen

 
Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
 
-
gospodinjski odjem: je poraba električne energije za potrebe gospodinjskega odjemalca;
 
-
gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje električno energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti;
 
-
imetnik soglasja: je nosilec pravic in obveznosti iz izdanega soglasja za priključitev;
 
-
konična moč: je največja moč, pri kateri v določenem obdobju končni odjemalec odjema električno energijo iz omrežja oziroma jo proizvajalec dobavlja v omrežje;
 
-
ločilno mesto: je mesto, kjer se uporabnikove naprave lahko ročno ali avtomatsko ločijo od omrežja;
 
-
merilni podatek: je zapis, ki ga SODO posreduje za fakturiranje uporabe omrežja in električne energije;
 
-
merilno mesto: je mesto, kjer se meri električna energija in je navadno na prevzemno-predajnem mestu;
 
-
naprava za omejevanje toka: je naprava za omejevanje toka odjema ali oddaje električne energije in je lahko izvedena kot glavna varovalka ali kot nastavljivi omejevalnik toka;
 
-
nujna oskrba: je dobava električne energije ranljivim odjemalcem, katerim bi ustavitev dobave električne energije pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da se ne zgodi ogrožanje življenja in zdravja odjemalca in ljudi, ki z njim prebivajo; vsi stroški, ki zato nastanejo pri dobavitelju, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežja;
 
-
obračunska moč: je obračunski element obračuna uporabe omrežja; za merilna mesta z merjeno močjo je določena na podlagi izmerjene konične moči, za merilna mesta brez merjenja moči pa je, s pogodbo o dostopu do omrežja, dogovorjena vrednost moči, ki je na merilnem mestu določena oziroma nastavljena z napravo za omejevanje toka in je lahko enaka ali manjša od priključne moči;
 
-
predplačilni števec: je števec električne energije, ki omogoča končnemu odjemalcu dostop do omrežja v okviru določenega kreditnega limita;
 
-
prekinitev distribucije: je začasna prekinitev oskrbe z električno energijo v primerih in pod pogoji, ki jih določa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), in na njegovi podlagi izdani predpisi ter ti splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja ali zaradi razmer v elektroenergetskem sistemu;
 
-
prevzemno-predajno mesto: je mesto, ki ga v soglasju za priključitev določi SODO in kjer končni odjemalec prevzema električno energijo iz omrežja, ali mesto, kjer proizvajalec oddaja električno energijo v omrežje in kjer se navadno meri prevzeta ali dobavljena električna energija;
 
-
priključek: je sestav električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, ki so potrebne za priključitev uporabnika na omrežje in jih opredeli SODO v soglasju za priključitev;
 
-
priključno mesto: je mesto vključitve priključka na omrežje;
 
-
priključna moč: je najvišja dovoljena vrednost moči, ki jo sme doseči končni odjemalec na prevzemno-predajnem mestu pri odjemu električne energije iz omrežja, oziroma proizvajalec pri dobavi električne energije v omrežje in jo določi SODO v soglasju za priključitev;
 
-
prekinitev napajanja: je prenehanje napajanja enega ali več uporabnikov zaradi navadno nepredvidenih tehničnih razlogov;
 
-
soglasje za priključitev: je upravni akt, ki ga na podlagi javnega pooblastila izda SODO;
 
-
sprejemnik mrežne tonske komande: je naprava, ki na podlagi parametra, sprejetega električnega signala po elektroenergetskem omrežju, izvrši spremembo stanja v krmiljeni napravi;
 
-
stanje tehnike: je v danem trenutku dosežena stopnja razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov, procesov in storitev, ki temelji na pomembnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj;
 
-
uporaba omrežja: je uporaba omrežja in elektroenergetskih postrojev, ki so potrebni za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije do odjemalcev;
 
-
začasni objekt: je preprost objekt, narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo med trajanjem takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja;
 
-
zasilna oskrba: je dobava električne energije končnim odjemalcem, skladno z določili Energetskega zakona in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.
 
Pojem uporabnik se v teh splošnih pogojih uporablja kot nevtralen pojem, ki zajema tako lastnika objekta, imetnika soglasja za priključitev, kot tudi odjemalca, proizvajalca in dobavitelja električne energije in kot to izhaja iz posameznega poglavja teh splošnih pogojev.
 

II. PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

II.1. Projektni pogoji in soglasje k projektnim rešitvam

 

3. člen

 
Projektne pogoje za umestitve objektov v prostor in soglasja k projektnim rešitvam izdaja SODO skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
 

II.2. Soglasje za priključitev

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window