Navigacija
Spoštovani, zaradi nadgradnje optičnega omrežja bo prihajalo do občasnih prekinitev v delovanju portala. Predvidene prekinitve bodo v soboto, 26.9.2020 in v nedeljo, 27.9.2020 med 10.00 in 14.00 uro. Zaradi tega bo posledično moten dostop tudi do vseh vsebin na portalu Tax-Fin-Lex. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-51/2005, stran 151 DATUM OBJAVE: 11.1.2005

VELJAVNOST: od 26.1.2005 / UPORABA: od 26.1.2005

RS 3-51/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.1.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/05

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.1.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

 
 
Na podlagi 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
 

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

 

1. člen

 
V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 24/01, 71/02, 46/03 in 74/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
 
''1. člen
 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2004/98/ES z dne 30. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede omejitev pri trženju in uporabi pentabromodifenil etra v letalskih sistemih za reševanje v nujnih primerih za namene prilagoditve Priloge I te direktive tehničnemu napredku (UL L št. 305 z dne 1. 10. 2004) in Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003) določa nevarne snovi in pripravke, katerih dajanje v promet ali uporaba sta omejena ali prepovedana.''.
 

2. člen

 
V Prilogi se:
 
-
pod zaporedno številko 26 v petem stolpcu 1. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
"1. v nakitu, ki se vstavlja v prebodeno uho in druge prebodene dele telesa, razen če je stopnja sproščanja niklja (mejna migracijska vrednost) v tovrstnem nakitu manjša od 0,2 µg/cm2/teden;";
 
-
pod zaporedno številko 42 v petem stolpcu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
 
"1. Azobarvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več azo skupin v končnih izdelkih ali njihovih barvanih delih lahko sprostijo enega ali več aromatskih aminov, navedenih v razpredelnici 7, v koncentracijah nad 30 ppm, določenih z eno od analiznih metod, navedenih v razpredelnici 9, se ne smejo uporabljati v tekstilnih in usnjenih izdelkih, ki lahko pridejo v neposreden in podaljšan stik s človeško kožo ali ustno votlino, kot so:
 
-
oblačila, posteljnina, brisače, lasni vložki, lasulje, klobuki, plenice in drugi higienski izdelki, spalne vreče,
 
-
obutev, rokavice, pasovi zapestnih ur, ročne torbice, denarnice/listnice, aktovke, prevleke za stole, denarnice, ki se jih nosi okoli vratu,
 
-
tekstilne ali usnjene igrače in igrače, katerih del so tekstilna ali usnjena oblačila,
 
-
preja ali tkanine, namenjene za uporabo končnemu potrošniku.";
 
-
v petem stolpcu 43. točke doda nov stavek, ki se glasi: "Do 31. marca 2006 se ta prepoved ne uporablja za letalske sisteme za reševanje.";
 
-
pod zaporedno številko 45 v petem stolpcu točka (9) spremeni tako, da se glasi: "(9) kot pomožne snovi v pripravkih biocidov in pesticidov. Omejitev ne velja za nonilfenol etoksilat v pripravkih biocidov in pesticidov, za katere so bila izdana dovoljenja podlagi predpisov, ki urejajo promet in uporabo teh pripravkov pred 17. julijem 2004, do poteka njihove veljavnosti";
 
-
za zaporedno številko 46 doda nova zaporedna številka 47, ki se glasi:
 
   »
+-----------------+-------+------+--------------------------------------------+
|                 |       |      |                                            |
|SNOV, SKUPINA    |CAS.   |EC.   |OMEJITVE                                    |
|SNOVI ALI        |ŠT.    |ŠT.   |                                            |
|PRIPRAVEK        |       |      |                                            |
|                 |       |      |                                            |
+---+-------------+-------+------+--------------------------------------------+
|   |svinec,      |       |      |                                            |
|47.|živo srebro, |       |      |Ne smejo biti prisotni v električni in      |
|   |kadmij,      |       |      |elektronski opremi, uvrščeni v razrede 1,   |
|   |šestvalentni |       |      |2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge 1 k         |
|   |krom,        |       |      |Pravilniku o ravnanju z odpadno električno  |
|   |polibromirani|       |      |in elektronsko opremo (Uradni list RS, št.  |
|   |bifenili     |       |      |118/04), zasnovani za uporabo pri           |
|   |(PBB), in    |       |      |napetostih, ki ne presegajo 1000 voltov za  |
|   |polibromirani|       |      |izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni   |
|   |difenil etri |       |      |tok, ter v žarnicah in sijalkah, ki se      |
|   |(PBDE)       |       |      |uporabljajo v gospodinjstvih.               |
|   |             |       |      |Prepoved ne velja za:                       |
|   |             |       |      |1. rezervne dele, namenjene za popravljanje |
|   |             |       |      |ali za ponovno uporabo električne ali       |
|   |             |       |      |elektronske opreme, ki je dana v promet     |
|   |             |       |      |pred 1. julijem 2006;                       |
|   |             |       |      |2. živo srebro:                             |
|   |             |       |      |a) v kompaktnih fluorescentnih sijalkah, ki |
|   |             |       |      |ne presega 5 mg na sijalko;                 |
|   |             |       |      |b) v paličastih fluorescentnih sijalkah za  |
|   |             |       |      |splošno uporabo, ki ne presega:             |
|   |             |       |      |– halofosfat: 10 mg                         |
|   |             |       |      |– trifosfat z normalno življenjsko dobo: 5  |
|   |             |       |      |mg                                          |
|   |             |       |      |– trifosfat s podaljšano življenjsko dobo:  |
|   |             |       |      |8 mg;                                       |
|   |             |       |      |c) v paličastih fluorescentnih sijalkah za  |
|   |             |       |      |posebne namene;                             |
|   |             |       |      |d) v drugih sijalkah, ki tu niso posebej    |
|   |             |       |      |omenjene;                                   |
|   |             |       |      |3. svinec:                                  |
|   |             |       |      |a) v steklenih katodnih elektronkah,        |
|   |             |       |      |elektronskih komponentah in fluorescentnih  |
|   |             |       |      |sijalkah;                                   |
|   |             |       |      |b) v zlitinah z jeklom, ki vsebuje do 0,35  |
|   |             |       |      |masnih % svinca, z aluminijem, ki vsebuje   |
|   |             |       |      |do 0,4 masnih % svinca in v bakrovi         |
|   |             |       |      |zlitini, ki vsebuje do                      |
|   |             |       |      |4 masne % svinca;                           |
|   |             |       |      |c) v spajkah:                               |
|   |             |       |      |– za visoke talilne temperature (tj.        |
|   |             |       |      |zlitine kositrovih spajk, ki vsebujejo več  |
|   |             |       |      |kot 85% svinca),                            |
|   |             |       |      |– za strežnike, pomnilniške sisteme in      |
|   |             |       |      |sisteme pomnilniških matrik (do leta 2010), |
|   |             |       |      |– za opremo omrežne infrastrukture za       |
|   |             |       |      |vklapljanje, signaliziranje, prenos kot     |
|   |             |       |      |tudi za vodenje omrežja pri                 |
|   |             |       |      |telekomunikaciji,                           |
|   |             |       |      |d) v drugih elektronskih keramičnih         |
|   |             |       |      |komponentah (npr. piezo-elektronske         |
|   |             |       |      |naprave);                                   |
|   |             |       |      |4. kadmijeve prevleke, razen omejitev iz    |
|   |             |       |      |22. točke te tabele;                        |
|   |             |       |      |5. šestvalentni krom kot antikorozijski     |
|   |             |       |      |element v ogljeno-jeklenih hladilnih        |
|   |             |       |      |sistemih v absorbcijskih hladilnikih.       |
|   |             |       |      |                                            |
+---+-------------+-------+------+--------------------------------------------+
                                                                              «
 

3. člen

 
V Dodatek se doda nova Razpredelnica 9, ki se glasi:
 
 »Razpredelnica 9: Seznam analiznih metod
 
   A) Analizne metode za določanje aromatskih aminov
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|Evropska           |Referenca in naslov standarda|Referenčni  |Referenca     |
|organizacija za    |                             |dokument    |nadomestnega  |
|standardizacijo    |                             |            |standarda     |
|(ESO)              |                             |            |              |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|                   |Usnje – Kemijske analize –   |CEN ISO/TS  |je NI         |
|CEN                |Določitev posameznih         |17234:2003  |              |
|                   |azobarvil v barvanem usnju   |            |              |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|CEN                |Tekstil – Metode določanja   |EN 14362 –  |je NI         |
|                   |posameznih aromatskih aminov,|1:2003      |              |
|                   |ki jih vsebujejo azobarvila –|            |              |
|                   |Del 1: Odkrivanje uporabe    |            |              |
|                   |posameznih azobarvil brez    |            |              |
|                   |ekstrakcije                  |            |              |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|CEN                |Tekstil – Metode določanja   |EN 14362 –  |je NI         |
|                   |posameznih aromatskih aminov,|2:2003      |              |
|                   |ki jih vsebujejo azobarvila –|            |              |
|                   |Del 2: Odkrivanje uporabe    |            |              |
|                   |posameznih azobarvil z       |            |              |
|                   |ekstrakcijo iz vlaken        |            |              |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
                                                                              «

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window