Navigacija

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-4807/2002, stran 10518 DATUM OBJAVE: 14.11.2002

VELJAVNOST: od 29.11.2002 / UPORABA: od 29.11.2002

RS 96-4807/2002

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 14.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4807. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

 
Razglašam zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
 
Št. 001-22-127/02
 
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
 
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresničevanje.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
 
-
javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);
 
-
nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, ministrstva, organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni skladi, javne agencije), na katere je z javnim pooblastilom preneseno izvajanje posameznih nalog. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki jo predstavljajo nacionalni svet za kulturo in sveti lokalnih skupnosti, Kulturniška zbornica Slovenije in strokovne komisije ministra oziroma pristojnega organa lokalnih skupnosti;
 
-
nacionalni oziroma lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja države oziroma lokalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike;
 
-
kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture;
 
-
javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim projektom;
 
-
javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;
 
-
kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost;
 
-
financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje;
 
-
javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi;
 
-
samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
 

3. člen

(drugi pravni predpisi)

 
Pri sprejemanju drugih predpisov, ki lahko vplivajo na stanje kulture in njen razvoj, je potrebno upoštevati javni interes za kulturo, določen z nacionalnim programom za kulturo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window