Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-6414/2007, stran 18714 DATUM OBJAVE: 31.12.2007

VELJAVNOST: od 15.1.2008 / UPORABA: od 15.4.2008

RS 126-6414/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.4.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 126/07

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.4.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

6414. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
 
003-02-4/2007
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 93/05 – ZVMS) se v prvem odstavku 2. člena:
 
-
točka 1.7 spremeni tako, da se glasi:
 
"1.7. zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi;";
 
-
v točki 1.8. črta besedilo "stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 in ni višja od 10,00 metrov, merjeno od terena do kapi in tisti gradbeni inženirski", za besedo "zahtevne" pa se doda besedilo ", nezahtevne ali enostavne";
 
-
točka 1.9. spremeni tako, da se glasi:
 
"1.9. nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt;";
 
-
točke 1.9.1., 1.9.2., 1.9.3, 1.9.4. in 1.9.5. črtajo;
 
-
za točko 1.9. doda nova točka 1.10., ki se glasi:
 
"1.10. enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje;";
 
-
v točki 4.2.2. za besedilom "projektno dokumentacijo" črta besedilo ", in za kakovost obdelave celotnega projekta";
 
-
za točko 4.5.1. doda nova točka 4.5.2., ki se glasi:
 
"4.5.2. odgovorni vodja revidiranja je posameznik, ki revidentu odgovarja za medsebojno skladnost revizijskih poročil in kakovost obdelave skupnega revizijskega poročila;";
 
-
v točki 5. črta besedilo "in tehnične";
 
-
točka 5.2. spremeni tako, da se glasi:
 
"5.2. projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del;";
 
-
točka 5.3. črta;
 
-
v točki 5.5. črta besedilo "ali predpisom, izdanim na podlagi zakona";
 
-
za točko 5.5.2. doda nova točka 5.5.3., ki se glasi:
 
"5.5.3. soglasje za priključitev so pogoji upravljalca gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje;";
 
-
v točki 5.6. črta besedilo "brezhibnosti in računske pravilnosti" ter besedilo "da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna";
 
-
točka 5.7. črta;
 
-
točka 6. spremeni tako, da se glasi:
 
"6. gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati;";
 
-
točka 6.2. črta;
 
-
v točki 6.4. črta besedilo "znotraj gradbene parcele";
 
-
v točki 7. se za besedilom "rekonstrukcijo objekta" črta besedilo ", nadomestno gradnjo";
 
-
v točki 7.2. črta besedilo "zunanji izgled in namembnost objekta", na koncu točke pa se doda besedilo ", pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%";
 
-
točka 7.3. črta;
 
-
točka 9. spremeni tako, da se glasi:
 
"9. sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico;";
 
-
točka 9.1. črta;
 
-
točka 11.3. spremeni tako, da se glasi:
 
"11.3. poskusno obratovanje je preizkušanje, ali objekt z vgrajenimi inštalacijami oziroma tehnološkimi napravami izpolnjuje z okoljevarstvenimi in drugimi predpisi določene parametre;";
 
-
točka 11.4. črta;
 
-
v točki 12.1. črta besedilo "kakor tudi, da se objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil".
 

2. člen

 
V 3. členu se v prvem odstavku za besedilom "rekonstrukcijo objekta" črta besedilo ", nadomestna gradnja".
 
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
 

3. člen

 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window