Navigacija

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3171/2004, stran 8644 DATUM OBJAVE: 30.6.2004

VELJAVNOST: od 1.7.2004 / UPORABA: od 1.7.2004

RS 71-3171/2004

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 17.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15, 86/16, 31/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.5.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3171. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(namen pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik podrobneje določa dela v gozdovih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
 
(2)
Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alinee 2. točke, 3. in 5. točke 11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
 
(3)
Pomoč de minimis se upravičencu dodeli v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
 
(4)
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU, ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Republike Slovenije, občine ali Unije.
 
(5)
V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de minimis, dodeljena po tem pravilniku:
 
-
ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
 
-
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do zgornje meje 200.000 eurov;
 
-
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012) do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
 
(6)
Zato, da se zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) pred dodelitvijo sredstev pridobi od prejemnika pomoči pisno izjavo o:
 
-
vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
 
-
drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
 
(7)
Zavod obvesti prejemnika pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU in o znesku de minimis pomoči.
 
(8)
Zavod hrani evidence o individualni pomoči de minimis po tem pravilniku deset let od datuma zadnje dodelitve pomoči.
 

III. AKTIVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IN SOFINANCIRAJO V OKVIRU NACIONALNEGA PROGRAMA VLAGANJ V GOZDOVE IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

11. člen

(vrsta aktivnosti, ki se financira)

 
Iz sredstev RS se financirajo:
 
1.
nabava, polaganje in izdelava kontrolnih in lovnih nastav in lovnih pasti za podlubnike in druge možne povzročitelje motenj v delovanju gozda;
 
2.
izvedba protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih gozdovih:
 
-
gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez;
 
-
nabava in postavljanje protipožarnih tabel in objava drugih opozoril za požarno ogroženost gozdov;
 
-
povečani stroški za izvajanje opazovalne dejavnosti v času požarne ogroženosti gozdov, skladno z načrtom požarne varnosti, ki ga izdela Zavod;
 
-
protipožarne straže na pogoriščih gozdov;
 
-
izvedba del za varstvo gozdov pred požari na Krasu;
 
3.
izvedba načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v gozdovih v ožjem delu hudourniških območij v zasebnih gozdovih;
 
4.
izvedba del v primerih, ko Zavod zagotovi izvršitev odločbe;
 
5.
nabava materiala za izvedbo aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo iz sredstev RS.
 

12. člen

(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v zasebnih gozdovih in drevesnicah)

 
Iz sredstev RS se sofinancirajo:
 
1.
gozdnogojitvena dela: obnova gozdov s sadnjo ali setvijo, naravna obnova, obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka;
 
2.
varstvena dela v gozdovih in skupinah drevja ter posamičnem gozdnem drevju na negozdnih površinah zunaj naselij: izdelava lubadark, zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja in zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo;
 
3.
vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali: vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba, vzdrževanje pasišč v gozdu, vzdrževanje vodnih virov v gozdu, sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja, postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje, ohranjanje in nega dela biotopa pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst, osnovanje pasišč v gozdu in načrtno puščanje biomase v gozdu;
 
4.
varstvo premoženja pred zavarovanimi zvermi: zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi zvermi;
 
5.
semenarstvo v gozdarstvu: vzdrževanje semenskih sestojev in osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž;
 
6.
sanacija gozda: obnova gozda v primerih, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan;
 
7.
obnova gozda na pogorišču in obnova po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo. Če Zavod tako odloči, se za obnovo poškodovanega gozda sofinancirajo tudi: gradnja, rekonstrukcija gozdnih cest in vlak, priprava gozdnih vlak ter postavljanje, razstavljanje, premik žičnega žerjava, skupaj s premikom znotraj delovnega polja;
 
8.
vzdrževanje gozdnih cest;
 
9.
premena v zasebnih gozdovih, gradnja gozdnih cest in gozdnih vlak ter priprava gozdnih vlak in investicije v drevesnice za pridelovanje sadik gozdnega drevja (v nadaljnjem besedilu: drevesnice).
 
10.
vlaganja za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov;
 
11.
začetek dejavnosti združenj lastnikov gozdov nastalih na podlagi pogodbe ali zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window