Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4512/2008, stran 13919 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4512/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04 in 16/07) se v 5. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.630   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G/47.250   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s pijačami
G/47.610   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami
G/47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789   Druga trgovina na drobno v drugih
       specializiranih prodajalnah
G/47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
G/47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
I/56.101   Restavracije in gostilne
I/56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103   Slaščičarne in kavarne
I/56.104   Začasni gostinski obrati
I/56.300   Strežba pijač
J/58.110   Izdajanje knjig
J/58.130   Izdajanje časopisov
J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190   Drugo založništvo
J/59.110   Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih
       oddaj
J/59.130   Distribucija filmov, videofilmov,
       televizijskih oddaj
J/59.140   Kinematografska dejavnost
J/59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J/62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120   Obratovanje spletnih portalov
L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L/68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M/71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
M/73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.200   Fotografska dejavnost
M/74.300   Prevajanje in tolmačenje
N/77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
N/77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup
N/77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
N/78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
N/79.110   Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010   Umetniško uprizarjanje
R/90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
R/90.030   Umetniško ustvarjanje
R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.012   Dejavnost arhivov
R/91.020   Dejavnost muzejev
R/91.030   Varstvo kulturne dediščine
R/93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
S/94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij.«.
 

2. člen

 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
 
-
štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
 
-
enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.
 
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
 
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
 
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
 
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
 
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
 

3. člen

 
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se glasijo:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window