Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-5808/2010, stran 17124 DATUM OBJAVE: 31.12.2010

VELJAVNOST: od 1.1.2011 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 110-5808/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 110/10

Časovnica

Na današnji dan, 14.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5808. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. redni seji dne 28. 12. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
                           v eurih
+------+--------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto       | Proračun|
|   |                      | leta 2011|
+------+--------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 4.483.628|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.632.241|
+------+--------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.210.960|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.936.310|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  130.450|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  144.200|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  421.281|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |  225.681|
|   |premoženja                 |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |  10.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   2.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  180.600|
+------+--------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  684.520|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |  684.520|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   6.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   6.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.160.867|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  512.047|
|   |javnofinančnih institucij          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  648.820|
|   |iz sredstev proračuna EU          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 5.033.331|
+------+--------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  895.287|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  226.458|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  35.101|
|   |varnost                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  615.279|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   3.449|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                 |  15.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.128.255|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije               |  194.610|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom in        |  702.477|
|   |gospodinjstvom               |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  73.321|
|   |ustanovam                  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  157.847|
+------+--------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 2.977.789|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.977.789|
+------+--------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  32.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |  32.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso PU         |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      | –549.703|
+------+--------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila              |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     |
|   |finančnih naložb              |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     |
|   |privatizacije                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v    |     |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega   |     |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  28.299|
+------+--------------------------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –578.002|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –28.299|
+------+--------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  549.703|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |     |
|   |PRETEKLEGA LETA               |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         | +600.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window