Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1084/2019, stran 2999 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 13.4.2019 / UPORABA: od 13.4.2019

RS 24-1084/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1084. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 81. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018.
 

2. člen

 
Zaključni račun izkazuje:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.397.080
 
Skupina/Podskupina kontov
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.140.292
70
DAVČNI PRIHODKI
9.412.231
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.267.974
 
703 Davki na premoženje
876.073
 
704 Domači davki na blago in storitve
267.778
 
706 Drugi davki in prispevki
406
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.728.061
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.052.233
 
711 Takse in pristojbine
14.945
 
712 Globe in druge denarne kazni
29.313
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.486
 
714 Drugi nedavčni prihodki
602.084
72
KAPITALSKI PRIHODKI
426.851
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.190
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
423.661
73
PREJETE DONACIJE 
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
829.937
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
757.302
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
72.635
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
12.331.776
40
TEKOČI ODHODKI
2.961.388
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
618.918
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.223
 
402 Izdatki za blago in storitve 
2.094.185
 
403 Plačila domačih obresti 
15.483
 
409 Rezerve 
133.579
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.136.890
 
410 Subvencije 
42.856
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.323.327
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
331.386
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.439.321
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.760.474
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.760.474
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
473.024
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
41.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
432.024
 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
65.304
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
 
440 Dana posojila 
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
927.233
50
ZADOLŽEVANJE
927.233
 
500 Domače zadolževanje 
927.233
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
168.107
55
ODPLAČILA DOLGA 
168.107
 
550 Odplačila domačega dolga 
168.107
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
824.430
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
759.126
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–65.304
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
808.470
 
9009 Splošni sklad za drugo 
808.470
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. Splošni del na nivoju trimestnih kontov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli pa na spletni strani občine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window