Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-3711/2010, stran 10244 DATUM OBJAVE: 20.8.2010

VELJAVNOST: od 21.8.2010 / UPORABA: od 21.8.2010

RS 67-3711/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.8.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 67/10

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.8.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 5. 8. 2010 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009 izkazuje:
 
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |  Realizacija|
|                        |   leta 2009|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   1.877.749|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.176.468|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.108.380|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.006.462|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    65.103|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    36.815|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    68.088|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    16.804|
|   |od premoženja              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      392|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |      166|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     7.020|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    43.706|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |      543|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      543|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |       0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    700.738|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    374.386|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    326.352|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   1.714.533|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    370.153|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    138.660|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    21.303|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    197.276|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     6.400|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     6.514|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    551.595|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |    18.524|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    302.645|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    48.128|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    182.298|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    777.027|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    777.027|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    15.758|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    10.190|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   | 432 Investicijski transferi      |     5.568|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    163.216|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in naložb                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       |
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.) 0           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    14.859|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    14.859|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    14.859|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |    148.357|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +|       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –14.859|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –163.216|
+------+----------------------------------------+--------------+
 
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
 

3. člen

 
Sredstva na računih proračuna iz leta 2009, v znesku 191.808,29 EUR, se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window