Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1334/2016, stran 4569 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 29.4.2016 / UPORABA: od 29.4.2016

RS 31-1334/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1334. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015

 
 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.
 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2015.
 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
I
Prihodki
7.560.356,68
70
DAVČNI PRIHODKI
4.377.269,06
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.407.370,00
 
703 Davki na premoženje
392,969,01
 
704 Domači davki na blago in storitve
576.930,05
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
783.991,33
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
375.464,12
 
711 Takse in pristojbine
8.637,79
 
712 Denarne kazni
7.047,26
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.300,62
 
714 Drugi nedavčni prihodki
391.541,54
72
KAPITALSKI PRIHODKI
328.622,41
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.057,50
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč
324.564,91
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.070.473,88
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.182.849,19
 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
887.624,69
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II
Odhodki
6.956.822,68
40
TEKOČI ODHODKI
2.073.109,82
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
358.856,05
 
401 Prispevki delodajalcev
52.701,43
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.616.103,50
 
403 Plačila obresti
2.547,51
 
409 Rezerve
42.901,33
41
TEKOČI TRANSFERI
2.312.066,03
 
410 Subvencije
187.247,22
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
826.821,36
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam
193.963,39
 
413 Drugi domači tekoči transferi
1.104.034,06
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.392.632,51
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.392.632,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
179.014,32
 
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
93.594,13
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
85.420,19
III
SALDO bilance prihodkov in odhodkov
603.534,00
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2015 izkazuje:
IV
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
3.201,55
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.201,55
 
750 Prejeta vračila danih posojil
3.201,55
V
Dana posojila in povečanje kap. deležev
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
SALDO računa finančnih terjatev in naložb
3.201,55

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window