Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3347/2009, stran 10297 DATUM OBJAVE: 30.9.2009

VELJAVNOST: od 15.10.2009 / UPORABA: od 15.10.2009

RS 76-3347/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.10.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 76/09

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.10.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2008

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. seji dne 17. 9. 2009 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2008

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2008.
 

2. člen

 
Proračun Občine Divača za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 
+------------------------------------------------+-------------+
|                        |    v EUR|
+------------------------------------------------+-------------+
|Podskupina konta – Opis             | Realizacija|
|                        |     2008|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  4.352.577|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  3.430.930|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  2.433.100|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.052.601|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   276.823|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   103.676|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|706 |   |DRUGI DAVKI             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   997.831|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   774.345|
|   |   |PREMOŽENJA             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    1.348|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|712 |   |DENARNE KAZNI            |     422|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    19.105|
|   |   |STORITEV              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   202.611|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   300.045|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |    35.716|
|   |   |SREDSTEV              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|721 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   264.329|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |    13.388|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    13.388|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|731 |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   608.213|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   608.213|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  4.846.340|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI           |   875.344|
|   |   |(400+401+402+403+409)        |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   228.761|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |    36.945|
|   |   |VARNOST               |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   608.588|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    1.051|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |      0|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.767.623|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|410 |   |SUBVENCIJE             |    61.372|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   567.075|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   200.485|
|   |   |USTANOVAM              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   938.691|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  1.833.826|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  1.833.826|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   369.547|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|430 |   |INVESTICIJSKI TRANSFER       |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|431 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   282.299|
|   |   |FIZ. OSEBAM             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|432 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    87.248|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) |   –493.763|
|   |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |       |
|   |   |ODHODKI)              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |   |(750+751)              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |VII. |SKUPNI PRIMANJKLJAJ –PRIHODKI MINUS |   –493.763|
|   |   |ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH |       |
|   |   |POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)   |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|55  | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    12.744|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    12.744|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |   –12.744|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –506.507|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |       |
|   |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |Stanje sredstev na računih na dan  |       |
|   |   |31. 12. 2008            |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |Splošni sklad za drugo       |   310.426|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
 

3. člen

 
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2008 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih let. Stanje sredstev na računih se razporedi s proračunom za leto 2009.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window