Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2581/2013, stran 7899 DATUM OBJAVE: 30.7.2013

VELJAVNOST: od 31.7.2013 / UPORABA: od 31.7.2013

RS 64-2581/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.7.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2581. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec

 
 
Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na sejah dne 4. in 29. 7. 2013 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec

 

I. UVODNO DOLOČILO

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se določi program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
 
(2)
Odlok določa:
 
-
vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
 
-
obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
 
-
skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
 
-
preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
 
-
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
 
-
druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
 
(3)
Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec – ELABORAT«, ki ga je v maju 2013, pod št. proj. 28-2013, izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32 j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
 

II. VRSTE KOMUNALNE OPREME, OBRAČUNSKA OBMOČJA, SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI TER STROŠKI NA ENOTO MERE

 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
 
1.
obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in bo dograjena v letih 2013 in 2014 in s katero upravlja Občina Žalec oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
 
-
objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
 
-
objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in čistilna naprava);
 
-
objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste, pločniki, javna razsvetljava, javne površine in parkirišča;
 
2.
obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
 
3.
skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
 
4.
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
 
5.
komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
 
6.
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
 
7.
objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
 
8.
neto tlorisna površina objekta je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in se določi za vsako etažo posebej v skladu s standardom SIST ISO 9836;
 
9.
parcela je zemljiška parcela ali njen del, sestavljena iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
 

3. člen

(obračunska območja)

 
(1)
Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
 
(2)
Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in kjer je možna priključitev na javno vodovodno omrežje. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 2.1 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
 
(3)
Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in kjer je možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 2.2, v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
 
(4)
Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 2.3, v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window