Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-162/2016, stran 545 DATUM OBJAVE: 22.1.2016

VELJAVNOST: od 23.1.2016 / UPORABA: od 23.1.2016

RS 4-162/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/16

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.1.2016
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

162. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvrševanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 

1. člen

 
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13 in 37/14) se v 1. členu besedilo »630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 179 z dne29. 6. 2013, str. 60)«nadomesti z besedilom »2015/1162 z dne 15. julija 2015 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2015, str. 3)«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Testiranje na BSE je obvezno:
 
a)
pri vseh govedih, ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE;
 
b)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
c)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
č)
pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki so bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
d)
pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES;
 
e)
pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke 2.2. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 30 mesecev, ki niso bila skotena v eni izmed držav, navedenih v prilogi Odločbe 2009/719/ES.«.
 
V tretjem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
 
» -
pri reprezentativnem številu zaklanih, poginulih ali usmrčenih ovac in koz, starejših od 18 mesecev, tako da je zagotovljena raven, ki daje 95-odstotno zagotovilo odkrivanja klasičnega praskavca, če je ta prisoten v populaciji pri ne več kot 0,1-odstotni prevalenci. Reprezentativno število preiskav je določeno v predpisu, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v posameznem letu;«.
 

3. člen

 
V četrtem odstavku 4. člena se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 739/2011 z dne 27. julija 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 196 z dne 28. 7. 2011, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2015/2285 z dne 8. decembra 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v zvezi z nekaterimi zahtevami za žive školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže ter Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2015, str. 2)«.
 
V petem odstavku se besedilo »Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33)« nadomesti z besedilom »Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86)«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window