Navigacija

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3812/2017, stran 12277 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3812/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3812. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju ZJF) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 27. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
KONTO
 
OPIS
Predlog 2018 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.143.623
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.923.018
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.299.383
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.096.701
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.869.660
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
333.022
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.623.635
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.582.416
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.521
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
369.350
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
116.347
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
535.000
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
319.974
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
140.100
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
179.874
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
5.899.631
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.156.511
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
3.743.120
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.099.622
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
5.338.888
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.354.713
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
204.692
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.631.183
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
93.300
404
 
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
55.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.320.128
410
 
SUBVENCIJE
204.818
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.567.585
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
974.617
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.573.108
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.130.853
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.130.853
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
309.753
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
268.385
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
41.368
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
44.001
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
26.519
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
26.519
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
26.519
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
223.762
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
223.762
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
847.700
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
847.700
551
 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–553.418
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–623.938
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–44.001
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
580.000
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
 
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
 
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in potrditi skrbniki proračunskih postavk.
 
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window